เอกสารฝ่ายงานการประชุมประจำคณะ

รายงานการประชุมคณะปี 2560

1.รายงานการประชุมครั้งที่ 6.2560 เดือนพฤษภาคม     ViewFile
2.รายงานการประชุมครั้งที่ 7.2560 เดือนมิถุนายน    ViewFile
3.รายงานการประชุมครั้งที่ 9.2560 เดือนกรกฎาคม    ViewFile
4.รายงานการประชุมครั้งที่ 10.2560 เดือนสิงหาคม   ViewFile
5.รายงานการประชุมครั้งที่ 11.2560 เดือนสิงหาคม   ViewFile
6.รายงานการประชุมครั้งที่ 12.2560 เดือนกันยายน   ViewFile


รายงานการประชุมคณะปี 2561

1.รายงานการประชุมคณะครั้งที่ 1.2561  ViewFile
2.รายงานการประชุมคณะครั้งที่ 2.2561  ViewFile
3.รายงานการประชุมคณะครั้งที่ 3.2561  ViewFile
4.รายงานการประชุมคณะครั้งที่ 4.2561  ViewFile
5.รายงานการประชุมคณะครั้งที่ 5.2561  ViewFile
6.รายงานการประชุมคณะครั้งที่ 6.2561 (แจ้งเวียน)  ViewFile
7.รายงานการประชุมคณะครั้งที่ 7.2561 (แจ้งเวียน)  ViewFile
8.รายงานการประชุมคณะครั้งที่ 8.2561  ViewFile
9.รายงานการประชุมคณะครั้งที่ 9.2561  ViewFile
10.รายงานการประชุมคณะครั้งที่ 13.2560  ViewFile
11.รายงานการประชุมคณะครั้งที่ 13.2561  ViewFile
12.รายงานการประชุมคณะครั้งที่ 14.2561  ViewFile
13.รายงานการประชุมคณะครั้งที่ 16.2561 (วาระบัณฑืต)  ViewFile
14.รายงานการประชุมคณะครั้งที่ 16.2561  ViewFile
15.รายงานการประชุมคณะครั้งที่ 17.2561  ViewFile
16.รายงานการประชุมคณะครั้งที่11.2561  ViewFile
17.รายงานการประชุมคณะครั้งที่15.2561  ViewFile
18.รายงานการประชุมคณะครั้งที่16.2561  ViewFile

เอกสารอื่นๆ
1.แบบฟอร์มเสนอวาระเข้าที่ประชุมคณะ  ViewFile
2.หนังสือมอบหมายผู้แทนเข้าประชุม  ViewFile