คำสั่งคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ที่ 012/2558

เรื่อง  แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม  เอกสารแนบ

คำสั่งคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ที่ 173/2558

- เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดจ้างงานซ่อมบำรุงห้องน้ำ โดยวิธีตกลงราคา เอกสารแนบ

คำสั่งคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ที่ 171/2558

- เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดจ้างงานซ่อมฝ้าเพดาน โดยวิธีตกลงราคา เอกสารแนบ

คำสั่งคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ที่ 093/2558

- เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการกิจกรรมเสริมความเป็นครู : กิจกรรมอบรมปฏิบัติธรรมนำชีวิตที่งดงามเสริมความเป็นครู เอกสารแนบ

คำสั่งคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ที่ 191/2558

- เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการสานสัมพันธ์บุคลากรคณะครุศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2559 เอกสารแนบ