คำสั่งคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ที่ 709/2559

เรื่อง  แต่งตั้งอาจารย์ประจำสาขาวิชา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เอกสารแนบ

คำสั่งคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ที่ 708/2559

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำหลักสูตร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม  เอกสารแนบ

คำสั่งคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ที่ 611/2559

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดูแลและรักษาห้องเรียนในการจัดการเรียนการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เอกสารแนบ

คำสั่งคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ที่ 610/2559

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบปลายภาคนักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เอกสารแนบ

คำสั่งคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ที่ 602/2559

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบปลายภาคนักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เอกสารแนบ