ประวัติอาจารย์ดร.เกรียงไกร ผาสุตะ

อาจารย์ดร.เกรียงไกร ผาสุตะ


ประวัติและผลงานทางวิชาการ


 • ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ – สกุล : ดร.เกรียงไกร ผาสุตะ
  • ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
  • สังกัด : สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
  • อีเมล์ :
 • การศึกษา
  • 2558 – ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สังคมวิทยา)    มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • 2551 – ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต   (ปรัชญา)  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • 2547 – ศิลปศาสตรบัณฑิต    (ประวัติศาสตร์)  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • ผลงานวิชาการ

  Kriangkrai Pasuta, Somsak Srisontisuk, Viyouth Chamruspanth. (๒๐๑๖). The Social Control ofthe Folk Healers in Northeastern Thailand : A Case Study of the Morlum Pee Fa Group . The Social Science Year : ๒๐๑๖. Volume : ๑๑. Issue : ๓ (Page No.: ๓๔๙-๓๕๖)DOI : ๑๐.๓๙๒๓/sscience.๒๐๑๖.๓๔๙.๓๕๖
  Kriangkrai Pasuta. (๒๕๕๗). GROUP OF THE FOLK HEALERS AND THE ROLE OF SOCIAL CONTROL IN THE COMMUNITY : A CASE STUDY OF POEMS FROM THE PHEE FAH RITUAL DANCE IN THAILAND. ใน NAKHONPHANOM NATIONAL & INTERNATIONAL CONFERENCE IN HEALTHCARE ครั้งที่ ๑. (หน้าที่พิมพ์ ๕๗ – ๖๗) NAKHON PHANOM: NAKHONPHANOM UNIVERSITY
  เกรียงไกร ผาสุตะ. (๒๕๕๗). บทกลอนขับลำในพิธีกรรมลำผีฟ้ากับการควบคุมทางสังคม.ในการประชุม การประชุมวิชาการทางวัฒนธรรมระดับชาติ “วิจัยวัฒนธรรม ครั้งที่ ๔” “พลังทางวัฒนธรรมในกระแสสังคมอาเซียน” (หน้าที่พิมพ์ ๒๘-๔๗). กรุงเทพมหานคร: กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สถานที่จัดประชุม โรงแรมดิ เอมเมอรัลด์ กรุงเทพมหานคร
  เกรียงไกร ผาสุตะ. (๒๕๕๗). การควบคุมทางสังคมจากบทกลอนขับลำในพิธีกรรมลำผีฟ้าในสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือประเทศไทย. ในการประชุมการสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ ๑๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๖.(หน้าที่พิมพ์ ๓๒๓ – ๓๓๔). จังหวัดนครศรีธรรมราช: มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์


 

 

 

 

ประวัติ ผศ.ดร.อธิราชย์ นันขันตี

ผศ.ดร.อธิราชย์  นันขันตี


ประวัติและผลงานทางวิชาการ


 • ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ – สกุล : ผศ.ดร.อธิราชย์ นันขันตี
  • ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู็ช่วยศาสตราจารย์
  • สังกัด : สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
  • อีเมล์ :
 • การศึกษา
  • 2558 – ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ไทยศึกษา)    มหาวิทยาลัยบูรพา
  • 2551 – ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ปรัชญา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • 2547 – วิทยาศาสตรบัณฑิต   (คณิตศาสตร์)  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • ผลงานวิชาการ
  1.ผู้ปริวรรตร่วม หนังสือเรื่อง “ตำรายาอำเภอนาเชือก อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม”   ศูนย์อนุรักษ์ใบลานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2548
  2.ผู้ปริวรรตร่วม หนังสือเรื่อง “ตำรายา อำเภอกันทรวิชัย อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม” ศูนย์อนุรักษ์ใบลานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2548
  3.ผู้ปริวรรตร่วม หนังสือเรื่อง “ตำรายาวัดศรีสมพร อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม”       ศูนย์อนุรักษ์ใบลานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2548
  4.ผู้ปริวรรตร่วม หนังสือเรื่อง “ตำรายาวัดมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม เล่มที่ 1”     ศูนย์อนุรักษ์ใบลานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2549
  5.ผู้ปริวรรตร่วม หนังสือเรื่อง “ตำรายาวัดมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม เล่มที่ 2”     ศูนย์อนุรักษ์ใบลานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2549
  6.ผู้ปริวรรตร่วม หนังสือเรื่อง “ตำรายาวัดมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม เล่มที่ 3”     ศูนย์อนุรักษ์ใบลานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2549
  7.ผู้ปริวรรตร่วม หนังสือเรื่อง “ตำรายาวัดมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม เล่มที่ 4”     ศูนย์อนุรักษ์ใบลานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2549
  8.ผู้ปริวรรตร่วม หนังสือเรื่อง “ตำรายาวัดมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม เล่มที่ 5”     ศูนย์อนุรักษ์ใบลานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2549
  9.ผู้ปริวรรตร่วม หนังสือเรื่อง “ตำรายาวัดมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม เล่มที่ 6”     ศูนย์อนุรักษ์ใบลานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2549
 • งานวิจัย
  1
  .วิทยานิพนธ์เรื่อง “แนวคิดเชิงปรัชญาในพิธีกรรมหมอธรรม” พ.ศ. 2551
  2.หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง “การสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์แบบบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นเลขหางหมากับแนวทางการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ประเทศเวียดนาม” พ.ศ. 2554 (ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย จาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประเด็นเร่งด่วน 2552)
  3.หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง “โครงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ชาบ้านนาจอกเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวจังหวัดนครพนม” พ.ศ. 2556 (ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย จาก เครือข่ายบริหารการวิจัยฯภาคอีสานตอนบน (สกอ.) 2552)
  4.ดุษฎีนิพนธ์เรื่อง “การนับถือผีของชาวไทยย้อ : ความสัมพันธ์ด้านความเชื่อและนิเวศวิทยาวัฒนธรรม” พ.ศ. 2558

 

 

 

 

ประวัติอาจารย์อภิรดี แข้โส

อาจารย์อภิรดี  แข้โส


ประวัติและผลงานทางวิชาการ


 • ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ – สกุล : นางสาวอภิรดี แข้โส
  • ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
  • สังกัด : สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
  • อีเมล์ :
 • การศึกษา
  • 2553 – อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (ประวัติศาสตร์ศึกษา)    มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • 2548 – ศิลปศาสตรบัณฑิต  (ประวัติศาสตร์)  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • ผลงานวิชาการ
  1. งานวิจัยเรื่อง “ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ ไทย-ลาว พ.ศ.2518-2548”
  2. งานวิจัยเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรม และเศรษฐกิจ ตำบลหนองญาติ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม, 2556
  3. เอกสารประกอบการสอนรายวิชา ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 

 

 

 

ประวัติอาจารย์สุวิมล คำน้อย

อาจารย์สุวิมล  คำน้อย


ประวัติและผลงานทางวิชาการ


 • ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ – สกุล : นางสาวสุวิมล คำน้อย
  • ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
  • สังกัด : สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
  • อีเมล์ :
 • การศึกษา
  • 2553 – สังคมวิทยามหาบัณฑิต (สังคมวิทยา)    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • 2548 – ศิลปศาสตรบัณฑิต  (การพัฒนาชุมชน)  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • ผลงานวิชาการ -

  1. งานวิจัยเรื่อง ผลของการอาสาสมัครที่มีต่อพฤติกรรมสุขภาพผู้ป่วย ศึกษากรณี กลุ่มอาสาสมัครในโรงพยาบาล,2553
  2. งานวิจัยเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรม และเศรษฐกิจ ตำบลหนองญาติ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม, 2556
  3. เอกสารประกอบคำสอน รายวิชา หลักสังคมวิทยา


 

 

 

 

ประวัติอาจารย์ภาวดี พันธรักษ์

อาจารย์ภาวดี  พันธรักษ์


ประวัติและผลงานทางวิชาการ


 • ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ – สกุล : นางสาวภาวดี พันธรักษ์
  • ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
  • สังกัด : สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
  • อีเมล์ :
 • การศึกษา
  • 2545 – การศึกษามหาบัณฑิต (ภูมิศาสตร์)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
  • 2540 – ครุศาสตรบัณฑิต  (สังคมศึกษา)  สถาบันราชภัฎสกลนคร
 • ผลงานวิชาการ -

  1. ปริญญานิพนธ์เรื่องปัจจัยทางกายภาพและสังคมที่มีผลต่อการตัดสินไปวัดป่าธรรมยุติกรณีศึกษาวัดในจังหวัดสกลนคร 2545
  2. ผู้ร่วมโครงการวิจัยการศึกษาเอกลักษณ์ชนเผ่าไทยแสกแถบลุ่มแม่น้ำโขง เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเพื่อการท่องเที่ยว กรณีศึกษา : บ้านอาจสามารถ ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
  3. ผู้ร่วมโครงการวิจัย โครงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ขนมเทียนแก้ว : กลุ่มขนมเทียนแก้ว บ้านเนินคนึง จังหวัดนครพนม   ประจำปีงบประมาณ 2550   เครือข่ายบริหารการวิจัยและถ่ายทอด เทคโนโลยีสู่ชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงาน คณะกรรมการอุดมศึกษา ( สก.อ.)
  4. รายงานการวิจัยเรื่อง การพัฒนาการเรียนการสอนสอดแทรกปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง บัญญัติ 10 ประการเพื่อฝ่ากระแสโลกาภิวัตน์ กรณีศึกษานักศึกษาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยนครพนม ปีการศึกษา2550 ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  5. เอกสารการสอนรายวิชาวิถีไทย ระดับปริญญาตรี
  6. งานวิจัยเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรม และเศรษฐกิจ ตำบลหนองญาติ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม, 2556
  7. เอกสารประกอบการสอนรายวิชาความเป็นครูมืออาชีพ
  8. โครงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนบ้านกลาง จังหวัดนครพนม อย่างเป็นระบบและยั่งยืนปี 2552 ภายใต้ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชนต้นแบบด้านการใช้พลังงานทดแทนจากแกลบ เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนบ้านกลางจังหวัดนครพนมแหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน ตามมติคณะรัฐมนตรี ประจำปี 2552
  9. การพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจหัตถกรรมสิ่งทอพื้นบ้าน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บนเส้นทางการค้าการลงทุนแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก – ตะวันตก (EWEC East-West Economic Corridor)แหล่งทุน :โครงการส่งเสริมการวิจัยในระดับอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปี2554
  10. การจัดการความรู้แบบบูรณาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน กรณีศึกษาชุมชนบ้านโพนจาน อำเภอโพนสวรรค์ และชุมชนบ้านนาโดน อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม แหล่งทุน เครือข่ายถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปี 2554