ประวัติอาจารย์พักตร์พริ้ง พลหาญ

อาจารย์พักตร์พริ้ง  พลหาญ


ประวัติและผลงานทางวิชาการ


 • ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ – สกุล :  นางสาวพักตร์พริ้ง พลหาญ
  • ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
  • สังกัด : สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
  • อีเมล์ :
 • การศึกษา
  • 2555 – ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย)มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • 2541 – ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) สถาบันราชภัฏสกลนคร
 • ผลงานวิชาการ

 

 

 

 

 

ประวัติอาจารย์นันทิญา พันธ์โชติ

อาจารย์นันทิญา  พันธ์โชติ


ประวัติและผลงานทางวิชาการ


 • ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ – สกุล : นางสาวนันทิญา พันธ์โชติ
  • ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
  • สังกัด : สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
  • อีเมล์ :
 • การศึกษา
  • 2557 – ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • 2554 – ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ผลงานวิชาการ

 

 

 

 

 

ประวัติอาจารย์สุทธิลักษณ์ สวรรยาวิสุทธิ์

อาจารย์สุทธิลักษณ์  สวรรยาวิสุทธิ์


ประวัติและผลงานทางวิชาการ


 • ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ – สกุล :  นางสาวสุทธิลักษณ์ สวรรยาวิสุทธิ์
  • ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
  • สังกัด : สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
  • อีเมล์ :
 • การศึกษา
  • 2555 – ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • 2552 – ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • ผลงานวิชาการ

  สุทธิลักษณ์ สวรรยาวิสุทธิ์. (๒๕๕๘). การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่อง  กาพย์พระไชยสุริยากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการ และดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘. สำนักวิจัยแลพัฒนาวิทยาลัยวิทยาลัยบัณฑิต  เอเชีย ณ วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย ขอนแก่น. วันที่ ๑๑กันยายน ๒๕๕๘.


 

 

 

 

 

ประวัติอาจารย์ ดร.กัญณฐา พงศ์พิริยะวนิช

อาจารย์ ดร.กัญณฐา  พงศ์พิริยะวนิช


ประวัติและผลงานทางวิชาการ


 • ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ – สกุล :  นางสาวกัญณฐา พงศ์พิริยะวนิช
  • ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
  • สังกัด : สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
  • อีเมล์ :
 • การศึกษา
  • 2559 – ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยพะเยา
  • 2556 – ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • 2554 – ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย)มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
 • ผลงานวิชาการ

 

 

 

 

 

ประวัติอาจารย์สุภาวรรณ ฤๅกำลัง

อาจารย์สุภาวรรณ  ฤๅกำลัง


ประวัติและผลงานทางวิชาการ


 • ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ – สกุล :  นางสาวสุภาวรรณ ฤๅกำลัง
  • ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
  • สังกัด : สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
  • อีเมล์ :
 • การศึกษา
  • 2553 – ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • 2551 – การศึกษาบัณฑิต (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • ผลงานวิชาการ

  สุภาวรรณ ฤๅกำลัง. (๒๕๕๕). ผลการสอนวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารโดยใช้การเขียนแบบบันทึกการเรียน(Learning Logs)สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ   และนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ ๔. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม.วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๕.

  สุภาวรรณ ฤๅกำลัง. (๒๕๕๕). ผลการพัฒนาความสามารถด้านการพูดในโอกาสต่างๆ วิชาทักษะภาษาไทย โดยใช้การสอนแบบบทบาทสมมติ สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม.เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ และนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ ๕. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์   มหาวิทยาลัยนครพนม. วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๖.