ประวัติ ผศ.ดร.สุวิสาข์ จรัสกมลพงศ์

ผศ.ดร.สุวิสาข์  จรัสกมลพงศ์


ประวัติและผลงานทางวิชาการ


 • ข้อมูลส่วนตัว
          ชื่อ – สกุล :  นางสุวิสาข์ จรัสกมลพงศ์
          ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
          สังกัด : สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
          อีเมล์ :
 • การศึกษา
  • 2558 – ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • 2551 – ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • 2548 – ครุศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 • ผลงานวิชาการ

  สุวิสาข์ เหล่าเกิด. (๒๕๕๗). การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา การออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) แบบชุมชนเสมือนจริง และการเรียนรู้แบบปกติของนักศึกษาวิชาชีพครู คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม. การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ/นานาชาติครั้งที่ ๖ : พลวัตการจัดการศึกษาในช่วงการเปลี่ยนผ่านสู่ประชาคมอาเซียน. วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม. นครพนม.

  สุวิสาข์ เหล่าเกิด. (๒๕๕๖). โมเดลการเรียนรู้แบบชุมชนเสมือนจริง เพื่อส่งเสริมสมรรถภาพด้านการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาวิชาชีพครู ในสถาบันอุดมศึกษา. การประชุมวิชาการ

  และนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษา ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๑.วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖, วิทยาลัยเทคนิคยโสธร. ยโสธร. 

 

 

 

 

ประวัติ ผศ.สุธิดา เลขะวัฒนะ

ผศ.สุธิดา  เลขะวัฒนะ 


ประวัติและผลงานทางวิชาการ


 • ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ – สกุล :  นางสาวสุธิดา เลขะวัฒนะ
  • ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • สังกัด : สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
  • อีเมล์ :
 • การศึกษา
  • 2545 – การศึกษามหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • 2538 – บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ผลงานวิชาการ

  สุธิดา เลขะวัฒนะ. (๒๕๕๗). D Animation. มหาสารคาม : ดิสก์ก๊อปปี้การพิมพ์. 

 

 

 

 

ประวัติ ผศ.ดร.ปรมะ แขวงเมือง

ผศ.ดร.ปรมะ แขวงเมือง


ประวัติและผลงานทางวิชาการ


 • ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ – สกุล :  นายปรมะ แขวงเมือง
  • ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • สังกัด : สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
  • อีเมล์ :
 • การศึกษา
  •  – ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีการศึกษา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • 2556 – ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(เทคโนโลยีการศึกษา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • 2553 – ศึกษาศาสตรบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ศึกษา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ผลงานวิชาการ

  ปรมะ แขวงเมือง. (2553). การพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์
  เรื่อง การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาโลโก สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
  3.
  รายงานการวิจัย.
  สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

  ปรมะ แขวงเมือง. (2556). การพัฒนานวัตกรรมทางปัญญาที่ส่งเสริมการสร้างความรู้และการบันทึกในหน่วยความจำ (Memory Process) สำหรับผู้เรียน. วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

  สุมาลี ชัยเจริญ สุชาติ วัฒนชัย นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า ปรัชญา แก่วแก้ว จารุณี ซามาตย์ อิศรา ก้านจักร อนุชา โสมาบุตร ศราวุธ จักรเป็ง ปรมัตถ์ ธิมาไชย ชนาธิป อำนวย ศิรพล ประชากุล ปรมะ แขวงเมือง พิญญารัศม์ สิงหะ อรวรรณ บึงพรรัตน์ (2559). การศึกษากระบวนการทางปัญญาของผู้เรียนที่เรียนด้วยนวัตกรรมทางปัญญาที่บูรณาการระหว่าง Pedagogy กับ Neuroscience. รายงานการวิจัยทุนวิจัยมุ่งเป้า. กรุงเทพมหานคร: สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.

  สุมาลี ชัยเจริญ จารุณี ซามาตย์ ปรัชญา แก้วแก่น สมศักดิ์ เทียมเก่า ชาติ วัฒนชัย ปรมัตถ์ ธิมาไชย ศิรพล ประชากุล ปรมะ แขวงเมือง. (2559). การศึกษาการประมวลสารสนเทศและการใส่ใจของผู้เรียนที่เรียนด้วยนวัตกรรมทางปัญญาที่ส่งเสริมการประมวลสารสนเทศ โดยการบูรณาการระหว่าง Pedagogy กับ Neuroscience. รายงานการวิจัยทุยวิจัยมุ่งเป้า. กรุงเทพมหานคร: สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.

  บทความวิจัยระดับนานาชาติ

  Kwangmuang, Parama., Chajaroen, Sumalee., Samat, Charuni and Kanjak, Isara, (2012). Framework for Development of Cognitive Innovation to Enhance Knowledge Construction and Memory Process. Procedia - Social and Behavioral Science, 46, 3409 – 3414.

   

   การเผยแพร่ผลงานระดับชาติและนานาชาติ

  ปรมะ แขวงเมือง สุมาลี ชัยเจริญ จารุณี ซามาตย์และ อิศรา ก้านจักร. (2557). การพัฒนานวัตกรรมทางปัญญาที่ส่งเสริมการสร้างความรู้และการบันทึกในหน่วยความจำสำหรับผู้เรียน.การประชุมวิชาการระดับชาติ ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 1, 29-30 พฤษภาคม 2557. ณ โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา.

  ปรมะ แขวงเมือง. (2558). กรอบแนวคิดในการออกแบบนวัตกรรมทางปัญญาที่ส่งเสริมการประมวลสารสนเทศสำหรับผู้เรียน. การประชุมทางวิชาการด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีทางการศึกษา ครั้งที่ 1. (น. 13). Khon Kean: Khon Kaen University.

  Kwangmuang Parama and Chaijaroen Sumalee. (2015). Designing Framework of Cognitive Innovation Model Enhance Information Processing Process for the Learners Integrating Between Pedagogy and Neuroscience. The National and International Graduate Research Conference 2016.January, 15, 2016. Khonkaen, Thailand.

  Kwangmuang Parama and Chaijaroen Sumalee. (2015). The Development of Cognitive Innovation to Enhance Knowledge Construction and Memory Process. The 8th International conference on Educational Research (ICER), September, 11-12, 2014. Khonkaen, Thailand.

  Sumalee, Chajaroen.,Issara, Khanjug., Charuni, Samat., Suchat, Wattanachai., Sarawuth, Jakpeng., Pornsawan, Insorn., Parama, Kwangmuang. (2015). The Development of learning innovation integrated Thai culture, local wisdom and working competency for development for national competition. The 8th International conference on Educational Research (ICER), September, 11-12, 2014. Khonkaen, Thailand.

  Kwangmuang Parama, Chaijaroen Sumalee, and Samat Charuni. (2015). The Components of Cognitive Innovation Model to Enhance Learner’s Information Processing.
  The 2nd International Conference on Innovation in Education: ICIE 2015. (P.137). Nakhon Phatom: Mahidol University.

  Kwangmuang Parama and Chaijaroen Sumalee. (2014). The Framework for Development of Cognitive Innovation to Enhance Learner’s Information Processing. The 7th International conference on Educational Research (ICER), September, 13-14, 2014.Khonkaen, Thailand.

  Kwangmuang Parama and Chaijaroen Sumalee. (2014). The Framework for Development of Cognitive Innovation to Enhance Learner’s Information Processing. The 7th International conference on Educational Research (ICER), September, 13-14, 2014.Khonkaen, Thailand.

  Kwangmuang Parama, Chaijaroen Sumalee and Samat Charuni. (2013). The efficiency of Cognitive Innovation to Enhance Knowledge Construction and Memory Process, Indian Ocean Comparative Education Society, January, 21-24, 2013. Khonkaen, Thailand.

  Kwangmuang Parama, Chaijaroen Sumalee, Samat Charuni and Kanjak Isara. (2012). Framework for Development of Cognitive Innovation to Enhance Knowledge Construction and Memory Process.The 4th World Conference on Educational Sciences (WCES 2012), Febuary, 2-5, 2012. Barcelona, Spain.

  Kwangmuang Parama, Chaijaroen Sumalee, and Samat Charuni. (2011). The design and developof Cognitive Innovation to Enhance Knowledge Construction and Memory Process. The 4th International conference on Educational Research (ICER), September, 9-10, 2011. Khonkaen, Thailand. 

 

 

 

 

ประวัติอาจารย์ศรีสุดา ด้วงโต้ด

อาจารย์ศรีสุดา  ด้วงโต้ด


ประวัติและผลงานทางวิชาการ


 • ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ – สกุล :  นางสาวศรีสุดา ด้วงโต้ด
  • ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
  • สังกัด : สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
  • อีเมล์ :
 • การศึกษา
  •  – ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(อยู่ระหว่างการศึกษา) (เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • 2555 – ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  • 2553 – ศึกษาศาสตรบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ศึกษา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ผลงานวิชาการ

  ศรีสุดา ด้วงโต้ด. (๒๕๕๘). การออกแบบและพัฒนาเว็บเพื่อการศึกษา (พิมพ์ครั้งที่ ๑). พิษณุโลก: พิษณุโลก ดอทคอม.

  สุมาลี ศรีพุทธรินทร์, ศรีสุดา ด้วงโต้ด, และณฐภรรท ระวิชัย. (๒๕๕๘). การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน (Project Based Learning: PBL) เรื่องการใช้คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนบ้านไร่สุขสันต์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ. รายงานการวิจัย คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม. 

 

 

 

 

ประวัติอาจารย์พงศ์เทพ โคตรประทุม

อาจารย์พงศ์เทพ  โคตรประทุม


ประวัติและผลงานทางวิชาการ


 • ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ – สกุล :  นายพงศ์เทพ โคตรประทุม
  • ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
  • สังกัด : สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
  • อีเมล์ :
 • การศึกษา
  • 2552 – ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • 2546 – บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ผลงานวิชาการ
  พงศ์เทพ โคตรประทุม. (๒๕๕๙). ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของนักศึกษาปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม. วารสารวิจัยสถาบัน มข, ๔(๒), ๑๕๐-๑๖๗