ประวัติอาจารย์ฉัฐพร พรหมอาจ

ประวัติอาจารย์ฉัฐพร  พรหมอาจ


ประวัติและผลงานทางวิชาการ


 • ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ – สกุล : นางสาวฉัฐพร พรหมอาจ
  • ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
  • สังกัด : สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
  • อีเมล์ :
 • การศึกษา
  • 2558 – การศึกษามหาบัณฑิต (การสอนภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • 2549 – ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ผลงานวิชาการ

 

 

 

 

 

ประวัติอาจารย์ศศิพิมพ์ มหารศ

อาจารย์ศศิพิมพ์  มหารศ


ประวัติและผลงานทางวิชาการ


 • ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ – สกุล : นางสาวศศิพิมพ์ มหารศ
  • ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
  • สังกัด : สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
  • อีเมล์ :
 • การศึกษา
  • 2557 – การศึกษามหาบัณฑิต (การสอนภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • 2549 – ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • ผลงานวิชาการ

 

 

 

 

 

ประวัติอาจารย์กัลยาณี ม่วงไทย

อาจารย์กัลยาณี  ม่วงไทย


ประวัติและผลงานทางวิชาการ


 • ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ – สกุล : นางกัลยาณี ม่วงไทย
  • ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
  • สังกัด : สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
  • อีเมล์ :
 • การศึกษา
  • 2549 – ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • 2536 – ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม
 • ผลงานวิชาการ

  Sriputtarin, S., Unarat W., & Muangthai, K. (2015). Role of the Faculty of Liberal Arts and Science, Nakhon Phanom University in Education Development  of Border Patrol Police School in Nakhon Phanom Province. The 1st  International Conference on Research and Education, Arts, Management, and Science (ICREAMS): “Creation of Future and Challenges in Sustainable Research” 24 – 26 November, 2015 Roi Et Rajabhat University Proceeding.

  วรรณธิภา อุนารัตน์, กัลยาณี ม่วงไทย และชูศักดิ์ ม่วงไทย. (๒๕๕๘). การพัฒนาแผนการเรียนรู้แบบโครงงาน (Project Based Learning: PBL) เรื่อง Routines กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ : การปฏิรูปการศึกษาเพื่อความยุติธรรมในสังคม : ความท้าทายใหม่. สำนักวิจัยและพัฒนาวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย ณ วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย ขอนแก่น. วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๘  ขอนก่น. หน้า ๒๑๖

  สุมาลีศรีพุทธรินทร์และกัลยาณี ม่วงไทย. (๒๕๕๔). วิถีชีวิตของคนไทในจังหวัดเหงะอาน  ประเทศเวียดนาม. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ  ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔: นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม. วันที่ ๒๙ – ๓๐ ตุลาคม  ๒๕๕๔.
 

 

 

 

 

บันทึก

ประวัติอาจารย์วรรณธิภา อุนารัตน์

อาจารย์วรรณธิภา  อุนารัตน์


ประวัติและผลงานทางวิชาการ


 • ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ – สกุล : นางสาววรรณธิภา อุนารัตน์
  • ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
  • สังกัด : สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
  • อีเมล์ :
 • การศึกษา
  • 2551 – การศึกษามหาบัณฑิต (ภาษาศาสตร์การศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
  • 2546 – ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • ผลงานวิชาการ

  Sriputtarin, S., Unarat W., & Muangthai, K. (2015). Role of the Faculty of Liberal  Arts and Science, Nakhon Phanom University in Education Development
                          of Border Patrol Police School in Nakhon Phanom Province. The 1st International Conference on Research and Education, Arts, Management,
                         and Science (ICREAMS): “Creation of Future and Challenges in Sustainable Research” 24 – 26 November, 2015 Roi Et Rajabhat University Proceeding.

   วรรณธิภา อุนารัตน์, กัลยาณี ม่วงไทย และชูศักดิ์ ม่วงไทย. (๒๕๕๘). การพัฒนาแผนการเรียนรู้แบบโครงงาน (Project Based Learning: PBL) เรื่อง Routines กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนโพนสวรรค์ ราษฎร์พัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ : การปฏิรูปการศึกษาเพื่อความยุติธรรมในสังคม : ความท้าทายใหม่. สำนักวิจัยและพัฒนา วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย ณ วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย ขอนแก่น. วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๘ขอนก่น. หน้า ๒๑๖


 

 

 

 

 

ประวัติอาจารย์มานะชัย แก้วสีดวง

อาจารย์มานะชัย แก้วสีดวง


ประวัติและผลงานทางวิชาการ


 • ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ – สกุล : นายมานะชัย แก้วสีดวง
  • ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
  • สังกัด : สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
  • อีเมล์ :
 • การศึกษา
  • 2543 – การศึกษามหาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • 2539 – การศึกษาบัณฑิต (การประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • ผลงานวิชาการ