คำสั่งคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ที่ 209/2560

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์มาตรฐานการเรียนรู้ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เอกสารแนบ

คำสั่งคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ที่ 139/2560

เรื่อง  แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม แก้ไข/เพิ่มเติม เอกสารแนบ