ประวัติอาจารย์ชมพู่ ลุนศักดิ์

อาจารย์ชมพู่ ลุนศักดิ์


ประวัติและผลงานทางวิชาการ


 • ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ – สกุล :  นางสาวชมพู่ ลุนศักดิ์
  • ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
  • สังกัด : สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
  • อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ,  chompoo_lunsak @hotmail.com
 • การศึกษา
  • 2560 - ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) คณิตศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

   2557 - ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) คณิตศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 • ผลงานวิชาการ 

  ชมพู่ ลุนศักดิ์ และ นฤมล ช่างศรี. (2559). การสำรวจความรู้ทางคณิตศาสตร์สำหรับการสอนเรื่องเศษส่วน

  ของนักศึกษาครู. เอกสารหลังการประชุมวิชาการด้านคณิตศาสตรศึกษาครั้งที่ 2. มหาวิทยาลัย

  ทักษิณ จังหวัดสงขลา. 5-7 กุมภาพันธ์ 2559.

  Lunsak, C., Changsri, N. & Inprasitha, M. (2016). An Exploring of Pre-Service Teachers’

  Mathematical Knowledge for Teaching about Fraction. Proceeding of ICER 2016.

  Khon Kaen. Thailand. November 12-15, 2016.

  Lunsak, C., Changsri, N. & Inprasitha, M. (2016). Exploring Teachers’ Mathematical Knowledge

  for Teaching about Fractions in the Context of Lesson Study and Open Approach.

  Oral Presetntation at ICMA-MU 2016. Bangkok. Thailand. December 17-19, 2016.

  Lunsak, C., Changsri, N. & Inprasitha, M. (2017). An Exploring Teachers’ Mathematical

  Knowledge for Teaching Fractions. Poster Presentation at World Association of Lesson

  Studies (WALS) International Conference 2017. Nagoya. Japan. November23-27,2017

  Lunsak, C., Changsri, N. & Inprasitha, M. (2018). An Exploring Teachers’ Mathematical

  Knowledge for Teaching Fractions in the Context of Lesson Study and Open

  Approach. Poster Presentation atAPEC-Tsukuba International Conference 2018.

  Tokyo. Japan. Febuary7-10, 2018. 

 

 

 

 

ประวัติอาจารย์ ดร. วิจิตรา โสเพ็ง

อาจารย์ ดร. วิจิตรา  โสเพ็ง 


ประวัติและผลงานทางวิชาการ


 • ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ – สกุล :  ดร. วิจิตรา  โสเพ็ง 
  • ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
  • สังกัด : สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
  • อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • การศึกษา
  • 2556 – ค.ด. คณิตศาสตรศึกษา (ปริญญาเอก) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

  • 2551 – ค.ม. คณิตศาสตรศึกษา (ปริญญาโท) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

  • 2549 – ค.บ. คณิตศาสตร์ (ปริญญาตรี) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

 • ผลงานวิชาการ 

  วิจิตรา โสเพ็ง. (2561). การศึกษาเจตคติและความคงทนในการเรียนรู้ศัพท์คณิตศาสตร์ที่เป็น

  ภาษาอังกฤษ โดยใช้บัญชีคำศัพท์คณิตศาสตร์ที่เป็นภาษาอังกฤษในหนังสือหลักสูตร

  แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์.

  วารสารครุพิบูล. พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.

  ปัญญาภรณ์ ชุมสวัสดิ์, ยุทธพงศ์ ทิพย์ชาติ และวิจิตรา โสเพ็ง. “การศึกษาระดับการคิดเชิงพีชคณิต

  ด้วย SOLO model ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1” รายงานการประชุมวิชาการ

  ระดับชาติด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีธัญบุรี,

  จุฑารัตน์ พรหมราษฎร์, ยุทธพงศ์ ทิพย์ชาติ และ วิจิตรา โสเพ็ง. “การศึกษาระดับความคิดทาง

  เรขาคณิตกับการแก้ปัญหาทางเรขาคณิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2” รายงานการ

  ประชุมวิชาการระดับชาติด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์. มหาวิทยาลัย

  เทคโนโลยีธัญบุรี, 2560.

  อารัตน์ดา ทิพย์โสดา, นวพล นนทภา และ วิจิตรา โสเพ็ง.“การวิเคราะห์มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทาง

  เรขาคณิตของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2” รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ

  ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 การพัฒนางานวิจัย เพื่อรับใช้สังคม. 1048-1059.กาญจนบุรี:

  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี, 2559.

  จินตนา หลองทอง, นวพล นนทภา และ วิจิตรา โสเพ็ง. “การศึกษาลักษณะเฉพาะของมโนทัศน์ที่

  คลาดเคลื่อนในการเรียนรู้ความน่าจะเป็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5.” รายงานการ

  ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 การพัฒนางานวิจัย เพื่อรับใช้สังคม.

  1060-1079.สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี, 2559.


 

 

 

 

 

ประวัติอาจารย์ดร. อาริยา สุริยนต์

อาจารย์ดร. อาริยา สุริยนต์


ประวัติและผลงานทางวิชาการ


 • ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ – สกุล :  ดร. อาริยา สุริยนต์
  • ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
  • สังกัด : สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
  • อีเมล์ :
 • การศึกษา
  • 2556 - ปร.ด. คณิตศาสตรศึกษา (ปริญญาเอก) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  • 2548- ศศ.ม. (ศึกษาศาสตร์การสอน) การสอนคณิตศาสตร์ (ปริญญาโท) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  • 2542- ค.บ. คณิตศาสตร์ (ปริญญาตรี) สถาบันราชภัฏสกลนคร

 • ผลงานวิชาการ

  อาริยา สุริยนต์. (2555). การสำรวจยุทธวิธีเชิงความตระหนักในการคิดของนักเรียนระหว่างการแก้ปัญหาในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ที่ใช้วิธีการแบบเปิด: ข้อมูลเชิงประจักษ์จากชั้นเรียน. วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์,27(2), 159-174.    

  อาริยา สุริยนต์. (2559). การสำรวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์และผลการเรียนรู้ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา.

  เอกสารประกอบการประชุมทางวิชาการด้านคณิตศาสตรศึกษา ครั้งที่ 2. 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2559. มหาวิทยาลัยทักษิณ.

  Suriyon, A. , Inprasitha, M. & Sangaroon, K. (2009). Metacognitive Strategy in Problem Solving by 1st Grade Student in Classroom Through Lesson Study

  and Open Approach: Six Different Ways in Problem Solving “6+3+4”. Proceeding of the 33rd Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education (PME33), Thessaloniki, Greece (July 19 – 24, 2009).

  Suriyon, A. , Inprasitha, M. & Sangaroon, K. (2010). 1stGrade Students’ Metacognitive Strategies in Open-Ended Problem Solving Situation:

  Evidence from Students’ Written Work. Proceeding of the Fifth East Asia Regional Conference on Mathematics Education (EARCOME5), Tokyo,Japan (August 18 – 22, 2010).

  Suriyon, A. (2011). Students’ Metacognitive Strategies in Open-Ended Problem Solving Situations. Proceeding of the 16th Annual Meeting in Mathematics (AMM2011), Faculty of Scicence, Khon Kaen University, Thailand. (March 10 - 11, 2011).

   Suriyon, A. , Inprasitha, M. & Sangaroon, K. (2011). Exploring Students’ Metacognitive Strategies During Problem Solving in Mathematics

  Classroom using the Open Approach. Proceeding of 35th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education (PME35), Ankara, Turkey (July 10-15, 2011).

  Suriyon, A. , Inprasitha, M. & Sangaroon, K. (2011). Creating the Survey Form of Students’ Metacognitive Strategies during Problem Solving in Mathematics Classroom using Open Approach. Proceeding of International Conference of Educational Research (ICER 2011: Learning Communities for Sustainable Development), Faculty of Education,

  Khon Kaen University, Thailand, (September 9-10, 2011).

  Suriyon, A. , Inprasitha, M. & Sangaroon, K. (2013). Contextual Factors in the Open Approach-Based Mathematics Classroom Affecting Development of

  Students’ Metacognitive Strategies. Sociology Mind, 3, 284-289. doi:10.4236/sm.2013.34038.

  Suriyon, A. , Inprasitha, M. & Sangaroon, K. (2013). Students’ Metacognitive Strategies in the Mathematics Classroom Using OpenApproach. Psychology, 4, 585-591. doi: 10.4236/psych.2013.47084.

  Suriyon, A. , Yatakot, P. (2015). Development of Mathematical Problem Solving Process through Reflection among Science Students. WALS International

  Conference 2015,November 24-26, 2015, Khon Kaen University, Thailand. 

 

 

 

 

ประวัติอาจารย์ ดร.ภัทรพงศ์ กุลสีดา

อาจารย์ ดร.ภัทรพงศ์  กุลสีดา


ประวัติและผลงานทางวิชาการ


 • ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ – สกุล :  นายภัทรพงศ์  กุลสีดา
  • ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
  • สังกัด : สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
  • อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • การศึกษา
  • 2562 - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) คณิตศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • 2556 - ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) คณิตศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  • 2553- ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) คณิตศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 • ผลงานวิชาการ

  Kunseeda, P., Inprasitha, M., Pattanajak, A. (2012). Negotiation of Mathematical Meaning In Mathematical Problem Solving. Proceedings of the 5th International Conference on Educational Research (ICER) 2012: Challenging Education for Future Change, September 8-9, 2012.

  Kunseeda, P., Thinwiangthong, S. (2013). Students’ Negotiation in Open approach. Conference Abstracts of the 6th East Asia Regional Conference on Mathematics Education (EARCOME6). (p.239-240).
  Prince of Songkla Nakarin, Phuket Campus, Phuket, Thailand.

  Kunseeda, P., Inprasitha, M., Thinwiangthong, S. (2013). Negotiation of Mathematical  Meaning in Open approach. Japan-Thailand International Seminar in Mathematics Education 2013, 13-14 June 2013, Naruto University of Education, Naruto,

  Kunseeda, P., Changsri, N., Inprasitha, M. (2015). An Analyzing Students‘ Mathematical  Competencies in Problem Solving Classroom. Proceedings of  the 2nd International Conference on Innovation in Education (ICIE 2015). Mahidol University, Nakhon Pathom.Thailand.March 16-18, 2015.

  Kunseeda, P., Changsri, N. (2015). Investigate students’ mathematical ideas’ Representation in problem solving classroom. Proceedings of the World Association of Lesson Studies International Conference 2015 (WALS 2015).  Khon Kaen University, Khon Kaen, Thailand. November 23-27, 2015.

  ภัทรพงศ์ กุลสีดา และนฤมล ช่างศรี.(2559). การสำรวจทักษะในการพูดของนักเรียนในชั้นเรียน คณิตศาสตร์ที่เน้นการแก้ปัญหา. เอกสารหลังการประชุมวิชาการด้านคณิตศาสตรศึกษาครั้งที่ 2. มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา.5-7 กุมภาพันธ์ 2559.

  Kunseeda, P., Changsri, N. (2016). Students’ writing skills in mathematical problem solving classroom.Proceedings of the 13th International Congress on Mathematical Education (ICME-13). University of Hamburg, Hamburg, Germany. July 24-31, 2016.

  ภัทรพงศ์ กุลสีดา และนฤมล ช่างศรี.(2560). การสำรวจทักษะการฟังและการถามของนักเรียนในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ที่เน้นการแก้ปัญหาที่ใช้การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด.เอกสารหลังการประชุมวิชาการด้านคณิตศาสตรศึกษา ครั้งที่ 3. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่.10-12 มีนาคม 2560.

  อาริยา สุริยนต์ และภัทรพงศ์ กุลสีดา.(2560). การพัฒนาชั้นเรียนคณิตศาสตร์ในโรงเรียนร่วมฝึกหัดครู: ระยะที่ 1 การศึกษาสภาพการจัดการการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในระดับโรงเรียน. เอกสารหลังการประชุมวิชาการด้านคณิตศาสตรศึกษา ครั้งที่ 3. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่.10-12 มีนาคม 2560.

  Kunseeda, P., Inprasitha, M., Changsri, N. (2017). Developing Students’ Writing Skills in Mathematical Problem Solving Classroom using Lesson Study and Open Approach. Proceedings of the 2017 InternationalSTEM Education Conference (iSTEM-Ed 2017). Chiang Mai, Thailand. July 12-14, 2017. Mizoguchi, T., Inprasitha, M., Changsri, N., Matsuzaki, A., Shinno, Y., Kunseeda, P., & Hayata, T. (2017). Researchers’ eyes of seeing a lesson: As the first work of the cross-cultural    study on lesson study between Japan and Thailand. Proceedings of the 10th International    Conference on Educational Research (ICER) 2017: Challenging Education for Future  Change, September 9-10, 2017.