• Journal of Education, Faculty of Education, Nakhon Phanom University

วารสารครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

About Us

Journal of EDU NPU.

วารสารครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ( Journal of Education, Faculty of Education, Nakhon Phanom University ) ISSN 2697-5890 (Online) วารสารครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการ และผลงานวิจัย ที่มุ่งเน้นทางด้านการศึกษา ในคณะครุศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาคุณภาพวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและเป็นการส่งเสริมการพัฒนาผลงานทางวิชาการของบุคลากรทางการศึกษาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยนครพนม ดังนั้น เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้ผลงานของคณาจารย์ นักวิชาการ บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้เผยแพร่งานวิจัยต่อสังคมและผู้ที่สนใจในการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งทำหน้าที่เป็นสื่อกลางแสดงความคิดเห็นเชิงวิชาการ เผยแพร่การทดลอง ค้นคว้า การวิจัยของคณาจารย์ นักวิชาการ และนิสิตนักศึกษาทั้งภายในและภายนอกสถาบัน และส่งเสริมพัฒนาการวิจัยแขนงศึกษาศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง แพร่สู่สาธารณชนผู้สนใจทั่วไป

Terms

1.จะตีพิมพ์และเผยแพร่ได้ ต้องผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ไม่ต่ำกว่า 3 ท่าน และ วารสารจะออกแบบตอบรับ เมื่อดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ
2.การประเมินบทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) เป็นแบบ Double Blind
3.การอ้างอิงบทความให้ใช้หลักเกณฑ์ APA (6th Edition)

ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน
ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม
ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม

กองบรรณาธิการวารสารครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ชั้น 1
อาคารจตุรวิทย์ 167/1 หมู่ 8 บ้านเนินสะอาด, ตำบลนาราชควาย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000
โทรศัพท์ 042-587-181 
โทรสาร : 042-587-182
email: edunpujournal@gmail.com
*** อาจารย์ ดร.สุทธิลักษณ์ สวรรยาวิสุทธิ์ บรรณาธิการวารสารครุศาสตร์
เบอร์โทร : 083-792-4556
*** นางสาวกฤติกา ยศอินทร์ เจ้าหน้าที่งานวารสารครุศาสตร์
เบอร์โทร : 084-777-4728

การส่งผลงานทางวิชาการเพื่อลงตีพิมพ์ 

กองบรรณาธิการวารสารครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม มีความยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่จะได้รับผลงานทางวิชาการจากทุกท่านทุกหน่วยงาน
เพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารมหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อความสะดวกในการพิจารณา จึงขอแนะนำแนวทางการเตรียมต้นฉบับและการส่งต้นฉบับ โดยมีรายละเอียดดังนี้