ข้อมูลพื้นฐาน

ปรัชญา : พัฒนาครู ตื่นรู้ คู่คุณธรรม น้อมนำสังคม  (Develop Teachers to Be Aware of Social Leaders with Moralities)

วิสัยทัศน์ : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นสถาบันผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีคุณภาพ คุณธรรม นำสังคมเพื่อการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ของประเทศ
                 Faculty of Education, Nakhon Phanom University as an Institute for Manufacturing and Developing Teachers and Educational Personnel with Qualities and Moralities on Leading Society for Leading Area Based and Community.

พันธกิจ

1. การบริหารและการจัดการองค์กร
2. ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นเป็นครูมืออาชีพ รอบรู้ภาษาและเทคโนโลยี มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพตรงตามความต้องการของสังคม 
3. วิจัย พัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพทางการศึกษา
4. บริการวิชาการแก่สังคม เพื่อยกระดับคุณภาพสถานศึกษาและชุมชนท้องถิ่น ในประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนกลาง               
5. ส่งเสริม ทำนุบำรุงและเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

เป้าประสงค์

1. มีระบบการบริหารและจัดการองค์กรเป็นที่ยอมรับ บุคลากรมีความสุขและมีส่วนร่วมในการบริหาร
2. บัณฑิตและบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นครูมืออาชีพ รอบรู้ภาษาและเทคโนโลยีมีจรรยาบรรณทางวิชาชีพตรงตามความต้องการของสังคม
3. มีองค์ความรู้ และนวัตกรรมทางการศึกษา ที่สามารถยกระดับคุณภาพทางการศึกษาได้
4. มีบริการวิชาการแก่สังคม ที่สามารถยกระดับคุณภาพสถานศึกษาและชุมชนเชิงพื้นที่ของประเทศ         
5. มีการส่งเสริม ทำนุบำรุง เผยแพร่ ศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ค่านิยมหลักของคณะครุศาสตร์

Empowerment: การเสริมสร้างพลัง
Dedication: ความทุ่มเท ความเสียสละ           
Uniqueness: ความมีเอกลักษณ์           
EDU: บุคลากรคณะครุศาสตร์ร่วมกันเสริมสร้างพลังด้วยความทุ่มเท เสียสละอย่างเต็มศักยภาพและเป็นแบบอย่างที่ดีมีเอกลักษณ์ความเป็นครู

อัตลักษณ์

เป็นครูมืออาชีพ รอบรู้ภาษาและเทคโนโลยี มีจิตสาธารณะ พร้อมทักษะการทำงาน

เอกลักษณ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
สร้างสรรค์สังคม

เอกลักษณ์มหาวิทยาลัยนครพนม
คณะครุศาสตร์ร่วมสร้างสรรค์สังคมพหุวัฒนธรรมด้วยความเป็นครูมืออาชีพ

อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยนครพนม
ระดับอุดมศึกษา
- มีสมรรถนะตามสาขาวิชาชีพ (Competency)
- มีความสามารถในการสื่อสารภาษาในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (Communication)
- เป็นบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมท้องถิ่น สังคมอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (Cultural Understanding)

สีประจำคณะ
สีแสดและสีเหลืองทอง

ดอกไม้/ต้นไม้ประจำคณะฯ

ต้นพะยูง คือต้นไม้ประจำคณะฯ
ดอกพะยูง คือดอกไม้ประจำคณะฯ


 >>>ข้อมูบเพิ่มเติมประจำปี 2564