ทำเนียบคณบดี คณะครุศาสตร์

1. รองศาสตราจารย์ฉวีวรรณ   พลสนะ 

 : วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 – 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 (รักษาการ)
   
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต   ชูกำแพง 

: วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2559 – 31 พฤษภาคม 2560 
   
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยุทธ   ศิริสุทธิ์ 

: วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560 – 15 ตุลาคม พ.ศ. 2560 (รักษาการ)
                   
   
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.ชาญวิทย์   หาญรินทร์

: วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2560 – 16 ตุลาคม พ.ศ.2564
   
   5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.สุมาลี  ศรีพุทธรินทร์

: วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – ปัจจุบัน
   

สายตรงคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

ร้องเรียน หรือเสนอแนะแนวทางการพัฒนาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

1. ผ่านอีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
2. ผ่าน Facebook ที่ https://www.facebook.com/EDUnpu2014/
3. อื่นๆ
 

 
 

 

ความเป็นมาของคณะครุศาสตร์


ความเป็นมาของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

         คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นคณะที่จัดตั้งขึ้นตามการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัยนครพนม ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2558 โดยเห็นสมควรให้แยกออกจากคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม และจัดตั้งคณะครุศาสตร์ เป็นส่วนงานภายในของมหาวิทยาลัยนครพนม ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยนครพนม ฉบับที่ 1/2558 เรื่อง จัดตั้งคณะครุศาสตร์ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17 (2) และ (3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ.2548 มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษาพ.ศ.2550   และข้อ 3 แห่งประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์การจัดตั้งส่วนงานภายในของสภาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2555 โดยประกาศลงวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2558 คณะครุศาสตร์จึงมีสถานะเป็นคณะหนึ่งในมหาวิทยาลัยนครพนมนับแต่นั้น

 


 


 - ประกาศ/ข้อบังคับจัดตั้งคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม  View

- ทำเนียบผู้บริหารคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

 

บันทึก

ข้อมูลพื้นฐาน

ปรัชญา : พัฒนาครู ตื่นรู้ คู่คุณธรรม น้อมนำสังคม  (Develop Teachers to Be Aware of Social Leaders with Moralities)

วิสัยทัศน์ : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นสถาบันผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีคุณภาพ คุณธรรม นำสังคมเพื่อการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ของประเทศ
                 Faculty of Education, Nakhon Phanom University as an Institute for Manufacturing and Developing Teachers and Educational Personnel with Qualities and Moralities on Leading Society for Leading Area Based and Community.

พันธกิจ

1. การบริหารและการจัดการองค์กร
2. ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นเป็นครูมืออาชีพ รอบรู้ภาษาและเทคโนโลยี มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพตรงตามความต้องการของสังคม 
3. วิจัย พัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพทางการศึกษา
4. บริการวิชาการแก่สังคม เพื่อยกระดับคุณภาพสถานศึกษาและชุมชนท้องถิ่น ในประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนกลาง               
5. ส่งเสริม ทำนุบำรุงและเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

เป้าประสงค์

1. มีระบบการบริหารและจัดการองค์กรเป็นที่ยอมรับ บุคลากรมีความสุขและมีส่วนร่วมในการบริหาร
2. บัณฑิตและบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นครูมืออาชีพ รอบรู้ภาษาและเทคโนโลยีมีจรรยาบรรณทางวิชาชีพตรงตามความต้องการของสังคม
3. มีองค์ความรู้ และนวัตกรรมทางการศึกษา ที่สามารถยกระดับคุณภาพทางการศึกษาได้
4. มีบริการวิชาการแก่สังคม ที่สามารถยกระดับคุณภาพสถานศึกษาและชุมชนเชิงพื้นที่ของประเทศ         
5. มีการส่งเสริม ทำนุบำรุง เผยแพร่ ศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ค่านิยมหลักของคณะครุศาสตร์

Empowerment: การเสริมสร้างพลัง
Dedication: ความทุ่มเท ความเสียสละ           
Uniqueness: ความมีเอกลักษณ์           
EDU: บุคลากรคณะครุศาสตร์ร่วมกันเสริมสร้างพลังด้วยความทุ่มเท เสียสละอย่างเต็มศักยภาพและเป็นแบบอย่างที่ดีมีเอกลักษณ์ความเป็นครู

อัตลักษณ์

เป็นครูมืออาชีพ รอบรู้ภาษาและเทคโนโลยี มีจิตสาธารณะ พร้อมทักษะการทำงาน

เอกลักษณ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
สร้างสรรค์สังคม

เอกลักษณ์มหาวิทยาลัยนครพนม
คณะครุศาสตร์ร่วมสร้างสรรค์สังคมพหุวัฒนธรรมด้วยความเป็นครูมืออาชีพ

อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยนครพนม
ระดับอุดมศึกษา
- มีสมรรถนะตามสาขาวิชาชีพ (Competency)
- มีความสามารถในการสื่อสารภาษาในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (Communication)
- เป็นบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมท้องถิ่น สังคมอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (Cultural Understanding)

สีประจำคณะ
สีแสดและสีเหลืองทอง

ดอกไม้/ต้นไม้ประจำคณะฯ

ต้นพะยูง คือต้นไม้ประจำคณะฯ
ดอกพะยูง คือดอกไม้ประจำคณะฯ


 >>>ข้อมูบเพิ่มเติมประจำปี 2564