ทำเนียบคณบดี คณะครุศาสตร์

1. รองศาสตราจารย์ฉวีวรรณ   พลสนะ 

 : วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 – 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 (รักษาการ)
   
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต   ชูกำแพง 

: วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2559 – 31 พฤษภาคม 2560 
   
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยุทธ   ศิริสุทธิ์ 

: วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560 – 15 ตุลาคม พ.ศ. 2560 (รักษาการ)
                   
   
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.ชาญวิทย์   หาญรินทร์

: วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2560 – 16 ตุลาคม พ.ศ.2564
   
   5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.สุมาลี  ศรีพุทธรินทร์

: วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – ปัจจุบัน