อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารและพัฒนาการศึกษา


 

   
  อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์ พวงยอด 
หัวหน้า/ประธานหลักสูตรสาขาวิชา
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ศรีพุทธรินทร์
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.ชาญวิทย์ หาญรินทร์
อาจารย์ประจำสาขาวิชา 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นาวี  อุดร
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
     
     
     
     
     
     

 

บันทึก

บันทึก