อาจารย์ประจำสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน


   
  รองศาสตราจารย์ ดร.นิราศ  จันทรจิตร
ประธานหลักสูตรสาขาวิชา
 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิจิตรา ธงพานิช
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
  อาจารย์ ดร.สฤษดิ์  ศรีขาว
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

 

 

บันทึก