อาจารย์ประจำสาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ประถมศึกษา

 

   
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นาฏยาพร บุญเรือง
หัวหน้า/ประธานหลักสูตรสาขาวิชา
 
อาจารย์ ดร.จุฬาพร  พลรักษ์
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
อาจารย์ ดร.ปวรี กาญจนภี นิลผาย
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
รองศาสตราจารย์สุธิดา เลขะวัฒนะ
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

 

บันทึก

บันทึก