อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา


         
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุดา ด้วงโต๊ด
หัวหน้าสาขาวิชา
 


 

 

                     
             
 อาจารย์พงศ์เทพ โคตรประทุม
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
อาจารย์พสธร  ปุระเทพ
อาจารย์ประจำสาขาวิช
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิสาข์ จรัสกมลพงศ์
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรี แซงบุญเรือง 
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
   
     
         

 


 

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก