อาจารย์ประจำหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู

   
  รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา  ประสานตรี
หัวหน้า/ประธานหลักสูตร
 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภกร  ศรเพรช
อาจารย์ประจำหลักสูตร
  อาจารย์ ดร.เบญจ์  กิติคุณ
อาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา


 

           
      อาจารย์ ดร.ภัทรพงศ์  กุลสีดา
     หัวหน้าสาขาวิชา
        
             
   อาจารย์ ดร.อาริยา สุริยนต์
   อาจารย์ประจำสาขาวิชา
 อาจารย์ ดร. วิจิตรา  โสเพ็ง 
     อาจารย์ประจำสาขาวิชา
     อาจารย์ชมพู่  ลุนศักดิ์
   อาจารย์ประจำสาขาวิชา
     

 


 

อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรีศึกษา


 

           
    อาจารย์กำพร  ประชุมวรรณ
หัวหน้าสาขาวิชา
       
             
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทินกร  อัตไพบูลย์
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
 อาจารย์ ดร.พีระพงษ์  ธีระเผ่าพงษ์ 
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
   อาจารย์ธีระวุฒิ  มูลเมืองแสน
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
 อาจารย์เฉลิมพล   อะทาโส 
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
   

 


 

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย


           
      อาจารย์ ว่าที่ ร.ต.หญิงอุทัยวรรณ   ศรีอรัญญ์ 
หัวหน้าสาขาวิชา
     
     
  อาจารย์ ดร.ลีลาวดี  ชนะมาร 
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
อาจารย์อัญชนา   เถาว์เชาลี
อาจารย์ประจำสาขา
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิดาพร อาจประจญ
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
อาจารย์ อัครพล ไชยโชค
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
 
             
             

 

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการประถมศึกษา


           
      อาจารย์ ดร.จารุวรรณ เขียวน้ำชุม
หัวหน้าสาขาวิชา
     
           
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครวัฒน์  บุปผาทวีศักดิ์
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
  อาจารย์ ดร.ศิริธร  สุตตานนท์
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
   
             
             

 

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก