อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์


 

       
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา ทิสุวรรณ
หัวหน้าสาขาวิชา
   
       
อาจารย์ ดร.สุรพงศ์ รัตนะ 
อาจารย์ประจำสาขาวิชา 
อาจารย์ธัญญาวดี ปินะกาโน 
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนเทพ  ปะตังถาเน
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
อาจารย์ไพเราะ เสาะสมบูรณ์ 
อาจารย์ประจำสาขาวิชา 
     

 
   อาจารย์กาญจนาวดี ประสิทธิสา
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
  อาจารย์ธิดาพร  สวยสอาด
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
 

 

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก