อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรีศึกษา


 

           
    อาจารย์กำพร  ประชุมวรรณ
หัวหน้าสาขาวิชา
       
             
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทินกร  อัตไพบูลย์
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
 อาจารย์ ดร.พีระพงษ์  ธีระเผ่าพงษ์ 
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
   อาจารย์ธีระวุฒิ  มูลเมืองแสน
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
 อาจารย์เฉลิมพล   อะทาโส 
อาจารย์ประจำสาขาวิชา