อาจารย์ประจำหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู

   
  รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา  ประสานตรี
หัวหน้า/ประธานหลักสูตร
 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภกร  ศรเพรช
อาจารย์ประจำหลักสูตร
  อาจารย์ ดร.เบญจ์  กิติคุณ
อาจารย์ประจำหลักสูตร