ประวัติอาจารย์มลฤดี ลิ่วเฉลิมวงศ์

อาจารย์มลฤดี   ลิ่วเฉลิมวงศ์


ประวัติและผลงานทางวิชาการ


 • ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ – สกุล : นางมลฤดี   ลิ่วเฉลิมวงศ์
  • ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • สังกัด : สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
  • อีเมล์ :
 • การศึกษา
  • 2541 – ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนสังคมศึกษา)    หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • 2523 – การศึกษาบัณฑิต  (สังคมศึกษา)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 • ผลงานวิชาการ -

  1. การพัฒนาความคิดรวบยอดวิชาสังคมศึกษา เรื่อง “ทรัพยากรธรรมชาติของไทย” โดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน, 2541
  2. การพัฒนาความคิดรวบยอดวิชาการเมืองการปกครองไทย โดยใช้การ์ตูน, 2547
  3. เอกสารประกอบคำสอนวิชาภูมิปัญญาท้องถิ่น ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2553