ประวัติอาจารย์ภาวดี พันธรักษ์

อาจารย์ภาวดี  พันธรักษ์


ประวัติและผลงานทางวิชาการ


 • ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ – สกุล : นางสาวภาวดี พันธรักษ์
  • ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
  • สังกัด : สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
  • อีเมล์ :
 • การศึกษา
  • 2545 – การศึกษามหาบัณฑิต (ภูมิศาสตร์)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
  • 2540 – ครุศาสตรบัณฑิต  (สังคมศึกษา)  สถาบันราชภัฎสกลนคร
 • ผลงานวิชาการ -

  1. ปริญญานิพนธ์เรื่องปัจจัยทางกายภาพและสังคมที่มีผลต่อการตัดสินไปวัดป่าธรรมยุติกรณีศึกษาวัดในจังหวัดสกลนคร 2545
  2. ผู้ร่วมโครงการวิจัยการศึกษาเอกลักษณ์ชนเผ่าไทยแสกแถบลุ่มแม่น้ำโขง เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเพื่อการท่องเที่ยว กรณีศึกษา : บ้านอาจสามารถ ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
  3. ผู้ร่วมโครงการวิจัย โครงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ขนมเทียนแก้ว : กลุ่มขนมเทียนแก้ว บ้านเนินคนึง จังหวัดนครพนม   ประจำปีงบประมาณ 2550   เครือข่ายบริหารการวิจัยและถ่ายทอด เทคโนโลยีสู่ชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงาน คณะกรรมการอุดมศึกษา ( สก.อ.)
  4. รายงานการวิจัยเรื่อง การพัฒนาการเรียนการสอนสอดแทรกปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง บัญญัติ 10 ประการเพื่อฝ่ากระแสโลกาภิวัตน์ กรณีศึกษานักศึกษาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยนครพนม ปีการศึกษา2550 ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  5. เอกสารการสอนรายวิชาวิถีไทย ระดับปริญญาตรี
  6. งานวิจัยเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรม และเศรษฐกิจ ตำบลหนองญาติ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม, 2556
  7. เอกสารประกอบการสอนรายวิชาความเป็นครูมืออาชีพ
  8. โครงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนบ้านกลาง จังหวัดนครพนม อย่างเป็นระบบและยั่งยืนปี 2552 ภายใต้ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชนต้นแบบด้านการใช้พลังงานทดแทนจากแกลบ เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนบ้านกลางจังหวัดนครพนมแหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน ตามมติคณะรัฐมนตรี ประจำปี 2552
  9. การพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจหัตถกรรมสิ่งทอพื้นบ้าน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บนเส้นทางการค้าการลงทุนแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก – ตะวันตก (EWEC East-West Economic Corridor)แหล่งทุน :โครงการส่งเสริมการวิจัยในระดับอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปี2554
  10. การจัดการความรู้แบบบูรณาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน กรณีศึกษาชุมชนบ้านโพนจาน อำเภอโพนสวรรค์ และชุมชนบ้านนาโดน อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม แหล่งทุน เครือข่ายถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปี 2554