ประวัติผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรดี แข้โส

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรดี  แข้โส


ประวัติและผลงานทางวิชาการ


 • ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ – สกุล : นางสาวอภิรดี แข้โส
  • ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • สังกัด : สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
  • อีเมล์ :
 • การศึกษา
  • 2553 – อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (ประวัติศาสตร์ศึกษา)    มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • 2548 – ศิลปศาสตรบัณฑิต  (ประวัติศาสตร์)  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • ผลงานวิชาการ
  1. งานวิจัยเรื่อง “ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ ไทย-ลาว พ.ศ.2518-2548”
  2. งานวิจัยเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรม และเศรษฐกิจ ตำบลหนองญาติ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม, 2556
  3. เอกสารประกอบการสอนรายวิชา ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้