ประวัติ ผู้ช่วยศาสตราจาย์ ดร.อธิราชย์ นันขันตี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อธิราชย์  นันขันตี


ประวัติและผลงานทางวิชาการ


 • ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ – สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อธิราชย์ นันขันตี
  • ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู็ช่วยศาสตราจารย์
  • สังกัด : สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
  • อีเมล์ :
 • การศึกษา
  • 2558 – ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ไทยศึกษา)    มหาวิทยาลัยบูรพา
  • 2551 – ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ปรัชญา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • 2547 – วิทยาศาสตรบัณฑิต   (คณิตศาสตร์)  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • ผลงานวิชาการ
  1.ผู้ปริวรรตร่วม หนังสือเรื่อง “ตำรายาอำเภอนาเชือก อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม”   ศูนย์อนุรักษ์ใบลานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2548
  2.ผู้ปริวรรตร่วม หนังสือเรื่อง “ตำรายา อำเภอกันทรวิชัย อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม” ศูนย์อนุรักษ์ใบลานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2548
  3.ผู้ปริวรรตร่วม หนังสือเรื่อง “ตำรายาวัดศรีสมพร อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม”       ศูนย์อนุรักษ์ใบลานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2548
  4.ผู้ปริวรรตร่วม หนังสือเรื่อง “ตำรายาวัดมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม เล่มที่ 1”     ศูนย์อนุรักษ์ใบลานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2549
  5.ผู้ปริวรรตร่วม หนังสือเรื่อง “ตำรายาวัดมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม เล่มที่ 2”     ศูนย์อนุรักษ์ใบลานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2549
  6.ผู้ปริวรรตร่วม หนังสือเรื่อง “ตำรายาวัดมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม เล่มที่ 3”     ศูนย์อนุรักษ์ใบลานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2549
  7.ผู้ปริวรรตร่วม หนังสือเรื่อง “ตำรายาวัดมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม เล่มที่ 4”     ศูนย์อนุรักษ์ใบลานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2549
  8.ผู้ปริวรรตร่วม หนังสือเรื่อง “ตำรายาวัดมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม เล่มที่ 5”     ศูนย์อนุรักษ์ใบลานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2549
  9.ผู้ปริวรรตร่วม หนังสือเรื่อง “ตำรายาวัดมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม เล่มที่ 6”     ศูนย์อนุรักษ์ใบลานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2549
 • งานวิจัย
  1
  .วิทยานิพนธ์เรื่อง “แนวคิดเชิงปรัชญาในพิธีกรรมหมอธรรม” พ.ศ. 2551
  2.หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง “การสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์แบบบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นเลขหางหมากับแนวทางการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ประเทศเวียดนาม” พ.ศ. 2554 (ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย จาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประเด็นเร่งด่วน 2552)
  3.หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง “โครงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ชาบ้านนาจอกเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวจังหวัดนครพนม” พ.ศ. 2556 (ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย จาก เครือข่ายบริหารการวิจัยฯภาคอีสานตอนบน (สกอ.) 2552)
  4.ดุษฎีนิพนธ์เรื่อง “การนับถือผีของชาวไทยย้อ : ความสัมพันธ์ด้านความเชื่อและนิเวศวิทยาวัฒนธรรม” พ.ศ. 2558