ประวัติผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร ผาสุตะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร ผาสุตะ


ประวัติและผลงานทางวิชาการ


 • ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ – สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร ผาสุตะ
  • ตำแหน่งทางวิชาการ :ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • สังกัด : สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
  • อีเมล์ :
 • การศึกษา
  • 2558 – ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สังคมวิทยา)    มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • 2551 – ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต   (ปรัชญา)  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • 2547 – ศิลปศาสตรบัณฑิต    (ประวัติศาสตร์)  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • ผลงานวิชาการ

  Kriangkrai Pasuta, Somsak Srisontisuk, Viyouth Chamruspanth. (๒๐๑๖). The Social Control ofthe Folk Healers in Northeastern Thailand : A Case Study of the Morlum Pee Fa Group . The Social Science Year : ๒๐๑๖. Volume : ๑๑. Issue : ๓ (Page No.: ๓๔๙-๓๕๖)DOI : ๑๐.๓๙๒๓/sscience.๒๐๑๖.๓๔๙.๓๕๖
  Kriangkrai Pasuta. (๒๕๕๗). GROUP OF THE FOLK HEALERS AND THE ROLE OF SOCIAL CONTROL IN THE COMMUNITY : A CASE STUDY OF POEMS FROM THE PHEE FAH RITUAL DANCE IN THAILAND. ใน NAKHONPHANOM NATIONAL & INTERNATIONAL CONFERENCE IN HEALTHCARE ครั้งที่ ๑. (หน้าที่พิมพ์ ๕๗ – ๖๗) NAKHON PHANOM: NAKHONPHANOM UNIVERSITY
  เกรียงไกร ผาสุตะ. (๒๕๕๗). บทกลอนขับลำในพิธีกรรมลำผีฟ้ากับการควบคุมทางสังคม.ในการประชุม การประชุมวิชาการทางวัฒนธรรมระดับชาติ “วิจัยวัฒนธรรม ครั้งที่ ๔” “พลังทางวัฒนธรรมในกระแสสังคมอาเซียน” (หน้าที่พิมพ์ ๒๘-๔๗). กรุงเทพมหานคร: กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สถานที่จัดประชุม โรงแรมดิ เอมเมอรัลด์ กรุงเทพมหานคร
  เกรียงไกร ผาสุตะ. (๒๕๕๗). การควบคุมทางสังคมจากบทกลอนขับลำในพิธีกรรมลำผีฟ้าในสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือประเทศไทย. ในการประชุมการสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ ๑๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๖.(หน้าที่พิมพ์ ๓๒๓ – ๓๓๔). จังหวัดนครศรีธรรมราช: มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์