ประวัติอาจารย์กาญจนาวดี ประสิทธิสา

อาจารย์กาญจนาวดี ประสิทธิสา


ประวัติและผลงานทางวิชาการ


 • ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ – สกุล : นางสาวกาญจนาวดี ประสิทธิสา
  • ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
  • สังกัด : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
  • อีเมล์ :
 • การศึกษา
  • 2555 – วท.ม.ชีวเคมีทางการแพทย์ (ปริญญาโท)   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • 2553 – วท.บ. ชีวเคมี (ปริญญาตรี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ผลงานวิชาการ

  บทความวิชาการ/วิจัย

            ๑. Bundhamcharoen K, Aungkulanon S, Makka N, Prasittisa K, Tangcharoensathien V. Healthy life expectancy in Thailand, 2009. The Lancet. 2013;381:S24.

            บทความการนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการ

            ๑. Prasittisa, K., &Cheepsunthorn, C. L. The Association of G6PD Mahidol, 697 bp Deletion in CXorf2/TEX28 and Color Blindness in Karen. International Conference on Agricultural, Environment and Biological Sciences (ICAEBS'2012) May 26-27, 2012 Phuket.


 

 

 

 

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก