ประวัติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนเทพ ปะตังถาเน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนเทพ ปะตังถาเน


ประวัติและผลงานทางวิชาการ


 • ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ – สกุล :  นายธนเทพ ปะตังถาเน
  • ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • สังกัด : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
  • อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • การศึกษา
  • 2557 – วท.ด. วัสดุศาสตร์ (ปริญญาเอก) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • 2554 – วท.ม. ฟิสิกส์ (ปริญญาโท) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • 2552 – วท.บ. ฟิสิกส์ (ปริญญาตรี) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • ผลงานวิชาการ

  บทความวิชาการ/วิจัย

  [1]  Phatungthane, T., andRujijanagul, G. (2013). Preparation and dielectric properties of (Sr1-xCax)Fe0.5Nb0.5O3 ; (x = 0.0, 0.1, 0.2) ceramics, Ceramics International, 39, S41-S45. (IF: 2.605)

  [2]  Phatungthane, T., andRujijanagul, G. (2013). Dielectric properties of                     (1-x)SrFe1/2Nb1/2O3 - xBaZn1/3Ta2/3O3 ceramics, Electronic Materials Letters, 9(4), 485-488. (IF: 1.980)

  [3]  Phatungthane, T., andRujijanagul, G. (2013). Dielectric properties of modified SrFe0.5Nb0.5O3 ceramics prepared by a solid-state reaction technique, Ferroelectric, 454, 23-28. (IF: 0.469)

  [4]  Phatungthane, T., Rujijanagul, G., Pengpat, K., Eitssayeam, S., Tunkasiri, T., Cotica, L., Guo, R., and Bhalla, A. S. (2014). Dielectric and impedance measurements on (1-x)Ba(Fe1/2Ta1/2)O3-xBa(Zn1/3Ta2/3)O3 ceramics, Current Applied Physics, 14,1819-1824. (IF: 2.212)

  [5]  Phatungthane, T., andRujijanagul, G. (2015). Microstructure and dielectric properties of (1 - x) SrFe1/2Nb1/2O3-xBaTiO3 ceramics, Ceramics International, 41, 2968-2975. (IF: 2.605)

  [6]  Phatungthane, T., andRujijanagul, G. (2015). Observation of very high dielectric constants in Sr(Fe1-xAlx)0.5Nb0.5O3 ceramics prepared by molten salt technique, Ceramics International, 41, S841-S845. (IF: 2.605)

  [7]  Phatungthane, T., Sanjoom, K., Sweatman, D., Samran, B., Randorn, C., and Rujijanagul, G. (2016). Effect of sintering temperature on electrical properties of SFN ceramics doped with Al prepared by a solid-state reaction technique. Key Engineering Materials, 675-676, 527-530. (IF: 0.390)

  [8]  Sanjoom, S., Phatungthane, T., Sweatman, D., Eitssayeam, S., Randorn, C., and Rujijanagul, G. (2016). Effects of electrode on dielectric properties of barium iron niobate ceramics doped with gallium oxide. Key Engineering Materials, 675-676, 548-551.(IF: 0.390)

  [9]  Boothrawong, N., Phatungthane, T., Sanjoom, K., Sweatman, D., and Rujijanagul, G. (2016). Preparation and electrical behaviour of BaCeO3 ceramics.Key Engineering Materials, 675-676, 607-610.(IF: 0.390)

  [10]   Tawee, L., Sanjoom, K., Phatungthane, T., Tunkasiri, T., Rujijanagul, G., and Sweatman, D. (2016). The effects of sintering temperature on the dielectric properties of Sr(Fe0.5Nb0.5)O3 doped with Ba(Zr0.25Ti0.75)O3. Key Engineering Materials, 675-676, 651-654.(IF: 0.390)

  [11]   Lertcumfu, N., Sanjoom, K., Arkornsakul, P., Phatungthane, T., Sweatman, D., Chokethawai, K., and Rujijanagul, G. (2016). Dielectric and mechanical properties of mullite/modified BaTiO3 composites, Key Engineering Materials, 675-676, 501-504. (IF: 0.390)

  [12]   Manotham, S., Phatungthane, T., Tunkasiri, T., and Chokethawai, K. (2016). Effects of dwell time sintering on microstructure, piezoelectric and mechanical properties of modified BNT-based ceramics, Key Engineering Materials, 675-676, 544-547. (IF: 0.390)

  [13]   Phatungthane, T., Jaita, P., Sanjoom, R., Tunkasiri, T., and Rujijanagul, G. (2016). Dielectric properties of Sr1-xBaxFe0.5Nb0.5O3; (x = 0.0, 0.1 and 0.2) ceramics prepared by the molten salt technique and their electrode effects. Surface and Coatings Technology, 36, 229-235.(IF: 2.923)

  [14]   Phatungthane, T., Samran, B., and Rujijanagul, G. (2017). Synthesis of Modified K0.5Na0.5NbO3 Powder by Molten-Salt Technique. Key Engineering Materials, 728, 160-165.(IF: 0.390)

  [15]   Samran, B., Phatungthane, T., Timah, N. E., and Tipparach, U. (2017). Synthesis of Aluminum - Doped TiO2 Nanotubes by Anodization Method. Key Engineering Materials, 728, 209-214.(IF: 0.390)

  [16]   Jarupoom, P., Jaita, P., Boothrawong, N., Phatungthane, T., Sanjoom, R., Rujijanagul, G., and Cann, P. D. (2017). Influence of CoO Nanoparticles on Properties of Barium Zirconium Titanate Ceramics. Journal of Electronic Materials, 46, 4267–4275. (IF: 1.614)

  [17]   Jarupoom, P., Jaita, P., Manotham, S., Phatungthane, T., Chokethawai, K., Randorn, C., and Rujijanagul, G. (2019). Electrical and Magnetic Properties of Barium Hexaferrite Modified Barium Zirconium Titanate Lead-Free Ceramics. Journal of Nanoscience and Nanotechnology, 19, 1276–1282.(IF: 1.354)

  [18]   Phatungthane, T., Jaita, P., and Rujijanagul, G. (2019). Structural, dielectric, and impedance study on ZnO doped Sr(Fe0.5Nb0.5)O3 ceramics. Physica B: Condensed Matter, 556, 103-107. (IF: 1.453)

  [19] Sanjoom, R.,  Jaita, P., Chokethawai, K., Randorn, C., Watcharapasorn, A., Phatungthane, T., Sweatman, D. S., and Rujijanagul, G. (2022). Colossal dielectric constants in Sr(Fe0.5Nb0.5)1-xMnxO3 prepared by a modified solid-state reaction technique. Ferroelectrics, 601, 9-23. (IF: 0.675)

  [20] Phatungthane, T., Sanjoom, R., Cotica, L. F. and Rujijanagul, G. (2023). Nonlinear magnetoelectric properties in Ba(Fe0.5Ta0.5)O3 ceramics. Journal of Electroceramics. (IF: 1.7)

   


 

 

 

 

 

บันทึก

บันทึก