ประวัติอาจารย์ไพเราะ เสาะสมบูรณ์

อาจารย์ไพเราะ เสาะสมบูรณ์


ประวัติและผลงานทางวิชาการ


 • ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ – สกุล : นางสาวไพเราะ เสาะสมบูรณ์
  • ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
  • สังกัด : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
  • อีเมล์ :
 • การศึกษา
  • 2554 – M.A. Science Education (ปริญญาโท)    The University of Leeds, UK
  • 2546 – วท.บ. เคมี (ปริญญาตรี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ผลงานวิชาการ

  บทความวิชาการ/วิจัย
  ๑.Pittayakhajonwut, P., Sohsomboon, P., Dramae, A., Suvannakad, R., Lapanun, S. and Tantichareon, M.๒๐๐๘.Antimycobacterial substances from Phaeosphaeriasp BCC๘๒๙๒. PlantaMedica. ๗๔(๓): ๒๘๑ – ๒๘๖.

  บทความการนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการ
  ๑.Boonkhao, B. and Sohsomboon, P. ๒๐๑๒. Developing engineering curriculum to support AEC: a case study in Nakhon Phanom University. ๒๘th ASAIHL Conference.Narasuan University, Pitsanulok, Thailand, ๙-๑๐ March ๒๐๑๒.
  ๒.Boonkhao, B., Sohsomboon, P. and Choksakulporn, S. ๒๐๑๓. Paper-based and capillary tube-based microfluidic system. The th GMSARN International Conference๒๐๑๓. ๑๘-๒๐ December ๒๐๑๓, Mandalay, Myanmar.

  โครงการวิจัย
  ๑. โครงการ “ระบบของไหลจุลภาคอย่างง่ายจากหลอดรูเล็ก” ได้รับงบประมาณสนับสนุนการวิจัยจาก สกอ. ปี ๒๕๕๗
  ๒. โครงการ “การเลือกปรับตัวแปรกระบวนการเพื่อการประหยัดพลังงานในกระบวนการผลิตด้วย วิธีการควบคุมเชิงสถิติแบบหลายตัวแปร” ได้รับงบประมาณสนับสนุนการวิจัยจาก สวทช. ปี ๒๕๕๗
  ๓. โครงการ “ผลของพันธุ์ข้าวและอายุข้าวต่อปริมาณโพลีเบต้าไฮดรอกซีบิวทีเรตในรากข้าว” ได้รับงบประมาณสนับสนุนการวิจัยจาก คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ปี ๒๕๕๗