ประวัติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา ทิสุวรรณ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา ทิสุวรรณ


ประวัติและผลงานทางวิชาการ


 • ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ – สกุล :  นางสาวจิตติมา ทิสุวรรณ
  • ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • สังกัด : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
  • อีเมล์ :
 • การศึกษา
  • 2558 – วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (เคมี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  • 2554 – วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เคมี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  • 2554 – วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • ผลงานวิชาการ

  บทความทางวิชาการ/วิจัย

  Thisuwan, J. and Sagarik, K. (2014). Proton dissociation and transfer in a phosphoric acid doped imidazole system. RSC Advances,4, 61992.

  Sagarik, K., Panajapo, P., Phonyiem, M., and Thisuwan, J. (2015). Dynamics of proton exchange in a model phosphonic acid-functionalized polymer. Int. J. Quantum. Chem.115, 1161-1174.

  Thisuwan, J., Suwannakham, P., Lao-ngam, C., and Sagarik, K. (2016). The mechanism of excited state proton dissociation in microhydrated hydroxylamine clusters. Phys. Chem. Chem. Phys. 18, 5564-5579.

  Thisuwan, J., Chaiwongwattana, S., Sapunar, M., Sagarik, K., andDošlić, N. (2016). Photochemical deactivation pathways of microsolvated hydroxylamine. J. Photochem. Photobiol. A.328, 10-15.

  บทความในการนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการ

  Thisuwan, J. and Haller, K. J. Synthesis and Characterization of a Dimethylglyoxime and Hexamethylenetetramine. The 1st SUT Graduate Conference. 1-2 November 2007. Surasammanakhan, Suranaree University of Technology, Nakhon Ratchasima, Thailand.

  Thisuwan, J., Haller, K. J., Harding, D. J., and Harding, P. Syntheses and Characterization of Dibenzoylmethane Cobalt complexes with 3,5-Disubstituted Pyrazole Ligands. The 3rd Science Research Conference. 14-15 March 2011. Naresuan University, Phitsanulok, Thailand.