ประวัติอาจารย์ธัญญาวดี ปินะกาโน

อาจารย์ธัญญาวดี  ปินะกาโน


ประวัติและผลงานทางวิชาการ


 • ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ – สกุล :  นางสาวธัญญาวดี ปินะกาโน
  • ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
  • สังกัด : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
  • อีเมล์ :
 • การศึกษา
  • 2546 – การศึกษามหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • 2541 – ครุศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์ – คณิตศาสตร์) สถาบันราชภัฎเพชรบูรณ์
 • ผลงานวิชาการ