ประวัติอาจารย์ธิดาพร สวยสอาด

ประวัติอาจารย์ธิดาพร   สวยสอาด


ประวัติและผลงานทางวิชาการ


 • ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ – สกุล :  นางสาวธิดาพร สวยสอาด
  • ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
  • สังกัด : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
  • อีเมล์ :
 • การศึกษา
  • 2555 – ปริญญาโท (วท.ม.วิทยาศาสตรศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
  • 2552 – ปริญญาตรี (วท.บ. ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • ผลงานวิชาการ

  บทความการนำเสนองานในการประชุมวิชาการ

  ๑.      T.Souysaart, V.Mekla, W.Jarriyawattanachaikul. ๒๐๑๒. The study of Pig Dung as Co-Substrate with Rice Stubble in Biogas Production. Siam Physics Congress 2012 (SPC2012). Past, Present and Future of Physics ๙-๑๒ May ๒๐๑๒.

  โครงการวิจัย

  ๑.      โครงการ “พฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้บริการในโรงพยาบาลจำปาสัก ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว” ได้รับงบประมาณสนับสนุนการวิจัยจาก คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา

  ๒.      โครงการ “ความรู้และพฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชในเกษตรกร บ้านหนามแท่ง ตำบลสำโรงปราสาท อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ” ได้รับงบประมาณสนับสนุนการวิจัยจาก คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา