ประวัติผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาวรรณ ฤๅกำลัง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาวรรณ  ฤๅกำลัง


ประวัติและผลงานทางวิชาการ


 • ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ – สกุล :  นางสาวสุภาวรรณ ฤๅกำลัง
  • ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศษสตราจารย์
  • สังกัด : สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
  • อีเมล์ :
 • การศึกษา
  • 2553 – ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • 2551 – การศึกษาบัณฑิต (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • ผลงานวิชาการ

  สุภาวรรณ ฤๅกำลัง. (๒๕๕๕). ผลการสอนวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารโดยใช้การเขียนแบบบันทึกการเรียน(Learning Logs)สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ   และนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ ๔. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม.วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๕.

  สุภาวรรณ ฤๅกำลัง. (๒๕๕๕). ผลการพัฒนาความสามารถด้านการพูดในโอกาสต่างๆ วิชาทักษะภาษาไทย โดยใช้การสอนแบบบทบาทสมมติ สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม.เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ และนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ ๕. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์   มหาวิทยาลัยนครพนม. วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๖.