ประวัติอาจารย์ ดร.สุทธิลักษณ์ สวรรยาวิสุทธิ์

อาจารย์ ดร.สุทธิลักษณ์  สวรรยาวิสุทธิ์


ประวัติและผลงานทางวิชาการ


 • ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ – สกุล :  นางสาวสุทธิลักษณ์ สวรรยาวิสุทธิ์
  • ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
  • สังกัด : สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
  • อีเมล์ :
 • การศึกษา
  • 2562 – ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • 2555 – ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • 2552 – ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • ผลงานวิชาการ

  สุทธิลักษณ์ สวรรยาวิสุทธิ์. (๒๕๕๘). การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่อง  กาพย์พระไชยสุริยากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการ และดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘. สำนักวิจัยแลพัฒนาวิทยาลัยวิทยาลัยบัณฑิต  เอเชีย ณ วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย ขอนแก่น. วันที่ ๑๑กันยายน ๒๕๕๘.

  1. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

  SawanyavisuthiS. (2016). Language Strategies and Ideologization of Fermininity in Modern Lao Magazines”.The International Conference on Culture, Art, Language, and Literature in the Mekong Basin. (I-CALL,2016), 469-476

  สุทธิลักษณ์ สวรรยาวิสุทธิ์. (๒๕๖๒). กลวิธีทางวาทศิลป์กับการสร้างอุดมการณ์ทันสมัยในนิตยสารลาวสมัยใหม่ . เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ “เวทีวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมศึกษา” ครั้งที่ ๒. สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. หน้า ๑๗๑-๑๘๓

  2. บทความวิจัยที่นำเสนอในการประชุมวิชาการ (Conference/Abstract/Proceedings)

  สุทธิลักษณ์ สวรรยาวิสุทธิ์, สุมาลี ศรีพุทธรินทร์ และยุวชน ปากหวาน. (๒๕๕๘). การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่องกาพย์พระไชยสุริยากลุ่มสาระการเรียนรู้

  ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการและระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ ๓. สำนักวิจัยและพัฒนาวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย ณ วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย ขอนแก่น. ๒๑๙-๒๓๔.

   3. ประสบการณ์ทางด้านวิชาชีพหรือปฏิบัติการ

     ประสบการณ์นิเทศ ๗ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๒)