ประวัติอาจารย์พักตร์พริ้ง พลหาญ

อาจารย์พักตร์พริ้ง  พลหาญ


ประวัติและผลงานทางวิชาการ


 • ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ – สกุล :  นางสาวพักตร์พริ้ง พลหาญ
  • ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
  • สังกัด : สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
  • อีเมล์ :
 • การศึกษา
  • 2555 – ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย)มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • 2541 – ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) สถาบันราชภัฏสกลนคร
 • ผลงานวิชาการ