ประวัติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรี แซงบุญเรือง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรี  แซงบุญเรือง


ประวัติและผลงานทางวิชาการ


 • ข้อมูลส่วนตัว
  ชื่อ – สกุล :  นางสาววัชรี แซงบุญเรือง
  ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  สังกัด : สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
  อีเมล์ :
 • การศึกษา
  2559 – ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
  2545 – ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (วิชาชีพครู) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
  2544 – การศึกษามหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  2541 – ศิลปศาสตร์บัณฑิต (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 • ผลงานวิชาการ

  วัชรี แซงบุญเรือง. (๒๕๕๔). การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านพัฒนาอาชีพชุมชน การทำข้าวต้มมัด

  จักรพรรดิ (Banh Chung) เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว จังหวัดนครพนม.รายงานการวิจัย.คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม.การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยครั้งที่ ๓ : บทความและบทคัดย่อนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน . วันที่ ๒๙-๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๔ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม. นครพนม.

  วัชรี แซงบุญเรือง. (๒๕๕๔). การศึกษาการบริหารทรัพยากรน้ำโดยชุมชนมีส่วนร่วม กรณีศึกษาลุ่มน้ำก่ำ

  ตอนล่าง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม.รายงานการวิจัย.คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

  มหาวิทยาลัยนครพนม.การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยครั้งที่ ๓ : บทความและบทคัดย่อ

  นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน . วันที่ ๒๙-๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๔   คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม. นครพนม.

  วัชรี แซงบุญเรือง. (๒๕๕๔). วิถีชีวิตคนไทในจังหวัดเหงะอ่าน ประเทศเวียดนาม.รายงานการวิจัย.คณะศิลป

  ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม.การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยครั้งที่ ๓ :

  บทความและบทคัดย่อนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน . วันที่ ๒๙-๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๔ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม. นครพนม.

  วัชรี แซงบุญเรือง. (๒๕๕๕). การศึกษาแนวทางในการพัฒนากลุ่มผู้ผลิตสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

  กรณีศึกษากลุ่มแปรรูปอาหารจาก ปลา-เนื้อสัตว์ หมู่ ตำบลท่าบ่อกลาง อำเภอศรีสงคราม จังหวัด

  นครพนมรายงานการวิจัย.คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม.การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยครั้งที่ ๔ : รวมบทความและบทคัดย่อ การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์. วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๕ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม. นครพนม.

  วัชรี แซงบุญเรือง. (๒๕๕๖). ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม.รายงานการวิจัย.คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม.การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ ๕ : การศึกษากับการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษใหม่ . วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๖ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม. นครพนม.

  วัชรี แซงบุญเรือง. (๒๕๕๖). ความพึงพอใจและผลกระทบจากการใช้สะพานมิตรภาพ ๓ (นครพนม-คำม่วน) .รายงานการวิจัย.คณะ ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม.การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ/นานาชาติครั้งที่ ๕ : การศึกษากับการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษใหม่ วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๖ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม. นครพนม.

         วัชรี แซงบุญเรือง. (๒๕๕๙). การสังเคราะห์รูปแบบสภาพแวดล้อมทางการเรียนเสมือนจริงที่ส่งเสริม

  การคิดอย่างมีวิจารณญาณสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี.วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม TCI กลุ่ม ปีที่ ฉบับที่ ประจำเดือนมกราคม-เมษายน ๒๕๕๙

       วัชรี แซงบุญเรือง. (๒๕๕๙). การศึกษาผลการใช้รูปแบบการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ

       ภายใต้สภาพแวดล้อมทางการเรียนเสมือนจริงสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี.วารสาร  

       มหาวิทยาลัยนครพนม TCI กลุ่ม ปีที่ ฉบับที่ ประจำเดือนมกราคม-เมษายน ๒๕๕๙

       Watcharee Sangboonraung. (2016). Synthesis the Constructivist Web-BasedLearning  

                 Environment Model to Foster Critical Thinking for Bachelor of Education  

                 Program in Computer Education. In The National and International Graduate

                 Research Conference 2016 (P.1124-1130),Khonkaen,KhonKaen University,Thailand.