ประวัติอาจารย์พงศ์เทพ โคตรประทุม

อาจารย์พงศ์เทพ  โคตรประทุม


ประวัติและผลงานทางวิชาการ


 • ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ – สกุล :  นายพงศ์เทพ โคตรประทุม
  • ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
  • สังกัด : สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
  • อีเมล์ :
 • การศึกษา
  • 2552 – ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • 2546 – บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ผลงานวิชาการ
  พงศ์เทพ โคตรประทุม. (๒๕๕๙). ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของนักศึกษาปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม. วารสารวิจัยสถาบัน มข, ๔(๒), ๑๕๐-๑๖๗