ประวัติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุดา ด้วงโต้ด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุดา  ด้วงโต้ด


ประวัติและผลงานทางวิชาการ


 • ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ – สกุล :  นางสาวศรีสุดา ด้วงโต้ด
  • ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • สังกัด : สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
  • อีเมล์ :
 • การศึกษา
  • 2563 – ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • 2555 – ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  • 2553 – ศึกษาศาสตรบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ศึกษา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ผลงานวิชาการ

  ศรีสุดา ด้วงโต้ด. (๒๕๕๘). การออกแบบและพัฒนาเว็บเพื่อการศึกษา (พิมพ์ครั้งที่ ๑). พิษณุโลก: พิษณุโลก ดอทคอม.

  สุมาลี ศรีพุทธรินทร์, ศรีสุดา ด้วงโต้ด, และณฐภรรท ระวิชัย. (๒๕๕๘). การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน (Project Based Learning: PBL) เรื่องการใช้คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนบ้านไร่สุขสันต์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ. รายงานการวิจัย คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม.