ประวัติ รองศาสตราจารย์สุธิดา เลขะวัฒนะ

รองศาสตราจารย์สุธิดา  เลขะวัฒนะ 


ประวัติและผลงานทางวิชาการ


 • ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ – สกุล :  นางสาวสุธิดา เลขะวัฒนะ
  • ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์
  • สังกัด : สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
  • อีเมล์ :
 • การศึกษา
  • 2545 – การศึกษามหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • 2538 – บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ผลงานวิชาการ

  สุธิดา เลขะวัฒนะ. (๒๕๕๗). D Animation. มหาสารคาม : ดิสก์ก๊อปปี้การพิมพ์.