ประวัติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิสาข์ จรัสกมลพงศ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิสาข์  จรัสกมลพงศ์


ประวัติและผลงานทางวิชาการ


 • ข้อมูลส่วนตัว
          ชื่อ – สกุล :  นางสุวิสาข์ จรัสกมลพงศ์
          ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
          สังกัด : สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
          อีเมล์ :
 • การศึกษา
  • 2558 – ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • 2551 – ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • 2548 – ครุศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 • ผลงานวิชาการ

  สุวิสาข์ เหล่าเกิด. (๒๕๕๗). การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา การออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) แบบชุมชนเสมือนจริง และการเรียนรู้แบบปกติของนักศึกษาวิชาชีพครู คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม. การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ/นานาชาติครั้งที่ ๖ : พลวัตการจัดการศึกษาในช่วงการเปลี่ยนผ่านสู่ประชาคมอาเซียน. วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม. นครพนม.

  สุวิสาข์ เหล่าเกิด. (๒๕๕๖). โมเดลการเรียนรู้แบบชุมชนเสมือนจริง เพื่อส่งเสริมสมรรถภาพด้านการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาวิชาชีพครู ในสถาบันอุดมศึกษา. การประชุมวิชาการ

  และนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษา ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๑.วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖, วิทยาลัยเทคนิคยโสธร. ยโสธร.