ประวัติอาจารย์มานะชัย แก้วสีดวง

อาจารย์มานะชัย แก้วสีดวง


ประวัติและผลงานทางวิชาการ


 • ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ – สกุล : นายมานะชัย แก้วสีดวง
  • ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
  • สังกัด : สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
  • อีเมล์ :
 • การศึกษา
  • 2543 – การศึกษามหาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • 2539 – การศึกษาบัณฑิต (การประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • ผลงานวิชาการ