ประวัติอาจารย์ดร. อาริยา สุริยนต์

อาจารย์ดร. อาริยา สุริยนต์


ประวัติและผลงานทางวิชาการ


 • ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ – สกุล :  ดร. อาริยา สุริยนต์
  • ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
  • สังกัด : สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
  • อีเมล์ :
 • การศึกษา
  • 2556 - ปร.ด. คณิตศาสตรศึกษา (ปริญญาเอก) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  • 2548- ศศ.ม. (ศึกษาศาสตร์การสอน) การสอนคณิตศาสตร์ (ปริญญาโท) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  • 2542- ค.บ. คณิตศาสตร์ (ปริญญาตรี) สถาบันราชภัฏสกลนคร

 • ผลงานวิชาการ

  อาริยา สุริยนต์. (2555). การสำรวจยุทธวิธีเชิงความตระหนักในการคิดของนักเรียนระหว่างการแก้ปัญหาในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ที่ใช้วิธีการแบบเปิด: ข้อมูลเชิงประจักษ์จากชั้นเรียน. วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์,27(2), 159-174.    

  อาริยา สุริยนต์. (2559). การสำรวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์และผลการเรียนรู้ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา.

  เอกสารประกอบการประชุมทางวิชาการด้านคณิตศาสตรศึกษา ครั้งที่ 2. 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2559. มหาวิทยาลัยทักษิณ.

  Suriyon, A. , Inprasitha, M. & Sangaroon, K. (2009). Metacognitive Strategy in Problem Solving by 1st Grade Student in Classroom Through Lesson Study

  and Open Approach: Six Different Ways in Problem Solving “6+3+4”. Proceeding of the 33rd Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education (PME33), Thessaloniki, Greece (July 19 – 24, 2009).

  Suriyon, A. , Inprasitha, M. & Sangaroon, K. (2010). 1stGrade Students’ Metacognitive Strategies in Open-Ended Problem Solving Situation:

  Evidence from Students’ Written Work. Proceeding of the Fifth East Asia Regional Conference on Mathematics Education (EARCOME5), Tokyo,Japan (August 18 – 22, 2010).

  Suriyon, A. (2011). Students’ Metacognitive Strategies in Open-Ended Problem Solving Situations. Proceeding of the 16th Annual Meeting in Mathematics (AMM2011), Faculty of Scicence, Khon Kaen University, Thailand. (March 10 - 11, 2011).

   Suriyon, A. , Inprasitha, M. & Sangaroon, K. (2011). Exploring Students’ Metacognitive Strategies During Problem Solving in Mathematics

  Classroom using the Open Approach. Proceeding of 35th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education (PME35), Ankara, Turkey (July 10-15, 2011).

  Suriyon, A. , Inprasitha, M. & Sangaroon, K. (2011). Creating the Survey Form of Students’ Metacognitive Strategies during Problem Solving in Mathematics Classroom using Open Approach. Proceeding of International Conference of Educational Research (ICER 2011: Learning Communities for Sustainable Development), Faculty of Education,

  Khon Kaen University, Thailand, (September 9-10, 2011).

  Suriyon, A. , Inprasitha, M. & Sangaroon, K. (2013). Contextual Factors in the Open Approach-Based Mathematics Classroom Affecting Development of

  Students’ Metacognitive Strategies. Sociology Mind, 3, 284-289. doi:10.4236/sm.2013.34038.

  Suriyon, A. , Inprasitha, M. & Sangaroon, K. (2013). Students’ Metacognitive Strategies in the Mathematics Classroom Using OpenApproach. Psychology, 4, 585-591. doi: 10.4236/psych.2013.47084.

  Suriyon, A. , Yatakot, P. (2015). Development of Mathematical Problem Solving Process through Reflection among Science Students. WALS International

  Conference 2015,November 24-26, 2015, Khon Kaen University, Thailand.