ประวัติอาจารย์ ดร.ภัทรพงศ์ กุลสีดา

อาจารย์ ดร.ภัทรพงศ์  กุลสีดา


ประวัติและผลงานทางวิชาการ


 • ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ – สกุล :  นายภัทรพงศ์  กุลสีดา
  • ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
  • สังกัด : สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
  • อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • การศึกษา
  • 2562 - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) คณิตศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • 2556 - ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) คณิตศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  • 2553- ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) คณิตศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 • ผลงานวิชาการ

  Kunseeda, P., Inprasitha, M., Pattanajak, A. (2012). Negotiation of Mathematical Meaning In Mathematical Problem Solving. Proceedings of the 5th International Conference on Educational Research (ICER) 2012: Challenging Education for Future Change, September 8-9, 2012.

  Kunseeda, P., Thinwiangthong, S. (2013). Students’ Negotiation in Open approach. Conference Abstracts of the 6th East Asia Regional Conference on Mathematics Education (EARCOME6). (p.239-240).
  Prince of Songkla Nakarin, Phuket Campus, Phuket, Thailand.

  Kunseeda, P., Inprasitha, M., Thinwiangthong, S. (2013). Negotiation of Mathematical  Meaning in Open approach. Japan-Thailand International Seminar in Mathematics Education 2013, 13-14 June 2013, Naruto University of Education, Naruto,

  Kunseeda, P., Changsri, N., Inprasitha, M. (2015). An Analyzing Students‘ Mathematical  Competencies in Problem Solving Classroom. Proceedings of  the 2nd International Conference on Innovation in Education (ICIE 2015). Mahidol University, Nakhon Pathom.Thailand.March 16-18, 2015.

  Kunseeda, P., Changsri, N. (2015). Investigate students’ mathematical ideas’ Representation in problem solving classroom. Proceedings of the World Association of Lesson Studies International Conference 2015 (WALS 2015).  Khon Kaen University, Khon Kaen, Thailand. November 23-27, 2015.

  ภัทรพงศ์ กุลสีดา และนฤมล ช่างศรี.(2559). การสำรวจทักษะในการพูดของนักเรียนในชั้นเรียน คณิตศาสตร์ที่เน้นการแก้ปัญหา. เอกสารหลังการประชุมวิชาการด้านคณิตศาสตรศึกษาครั้งที่ 2. มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา.5-7 กุมภาพันธ์ 2559.

  Kunseeda, P., Changsri, N. (2016). Students’ writing skills in mathematical problem solving classroom.Proceedings of the 13th International Congress on Mathematical Education (ICME-13). University of Hamburg, Hamburg, Germany. July 24-31, 2016.

  ภัทรพงศ์ กุลสีดา และนฤมล ช่างศรี.(2560). การสำรวจทักษะการฟังและการถามของนักเรียนในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ที่เน้นการแก้ปัญหาที่ใช้การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด.เอกสารหลังการประชุมวิชาการด้านคณิตศาสตรศึกษา ครั้งที่ 3. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่.10-12 มีนาคม 2560.

  อาริยา สุริยนต์ และภัทรพงศ์ กุลสีดา.(2560). การพัฒนาชั้นเรียนคณิตศาสตร์ในโรงเรียนร่วมฝึกหัดครู: ระยะที่ 1 การศึกษาสภาพการจัดการการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในระดับโรงเรียน. เอกสารหลังการประชุมวิชาการด้านคณิตศาสตรศึกษา ครั้งที่ 3. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่.10-12 มีนาคม 2560.

  Kunseeda, P., Inprasitha, M., Changsri, N. (2017). Developing Students’ Writing Skills in Mathematical Problem Solving Classroom using Lesson Study and Open Approach. Proceedings of the 2017 InternationalSTEM Education Conference (iSTEM-Ed 2017). Chiang Mai, Thailand. July 12-14, 2017. Mizoguchi, T., Inprasitha, M., Changsri, N., Matsuzaki, A., Shinno, Y., Kunseeda, P., & Hayata, T. (2017). Researchers’ eyes of seeing a lesson: As the first work of the cross-cultural    study on lesson study between Japan and Thailand. Proceedings of the 10th International    Conference on Educational Research (ICER) 2017: Challenging Education for Future  Change, September 9-10, 2017.