ประวัติอาจารย์ ดร. วิจิตรา โสเพ็ง

อาจารย์ ดร. วิจิตรา  โสเพ็ง 


ประวัติและผลงานทางวิชาการ


 • ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ – สกุล :  ดร. วิจิตรา  โสเพ็ง 
  • ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
  • สังกัด : สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
  • อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • การศึกษา
  • 2556 – ค.ด. คณิตศาสตรศึกษา (ปริญญาเอก) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

  • 2551 – ค.ม. คณิตศาสตรศึกษา (ปริญญาโท) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

  • 2549 – ค.บ. คณิตศาสตร์ (ปริญญาตรี) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

 • ผลงานวิชาการ 

  วิจิตรา โสเพ็ง. (2561). การศึกษาเจตคติและความคงทนในการเรียนรู้ศัพท์คณิตศาสตร์ที่เป็น

  ภาษาอังกฤษ โดยใช้บัญชีคำศัพท์คณิตศาสตร์ที่เป็นภาษาอังกฤษในหนังสือหลักสูตร

  แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์.

  วารสารครุพิบูล. พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.

  ปัญญาภรณ์ ชุมสวัสดิ์, ยุทธพงศ์ ทิพย์ชาติ และวิจิตรา โสเพ็ง. “การศึกษาระดับการคิดเชิงพีชคณิต

  ด้วย SOLO model ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1” รายงานการประชุมวิชาการ

  ระดับชาติด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีธัญบุรี,

  จุฑารัตน์ พรหมราษฎร์, ยุทธพงศ์ ทิพย์ชาติ และ วิจิตรา โสเพ็ง. “การศึกษาระดับความคิดทาง

  เรขาคณิตกับการแก้ปัญหาทางเรขาคณิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2” รายงานการ

  ประชุมวิชาการระดับชาติด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์. มหาวิทยาลัย

  เทคโนโลยีธัญบุรี, 2560.

  อารัตน์ดา ทิพย์โสดา, นวพล นนทภา และ วิจิตรา โสเพ็ง.“การวิเคราะห์มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทาง

  เรขาคณิตของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2” รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ

  ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 การพัฒนางานวิจัย เพื่อรับใช้สังคม. 1048-1059.กาญจนบุรี:

  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี, 2559.

  จินตนา หลองทอง, นวพล นนทภา และ วิจิตรา โสเพ็ง. “การศึกษาลักษณะเฉพาะของมโนทัศน์ที่

  คลาดเคลื่อนในการเรียนรู้ความน่าจะเป็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5.” รายงานการ

  ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 การพัฒนางานวิจัย เพื่อรับใช้สังคม.

  1060-1079.สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี, 2559.