ประวัติอาจารย์ชมพู่ ลุนศักดิ์

อาจารย์ชมพู่ ลุนศักดิ์


ประวัติและผลงานทางวิชาการ


 • ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ – สกุล :  นางสาวชมพู่ ลุนศักดิ์
  • ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
  • สังกัด : สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
  • อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ,  chompoo_lunsak @hotmail.com
 • การศึกษา
  • 2560 - ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) คณิตศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

   2557 - ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) คณิตศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 • ผลงานวิชาการ 

  ชมพู่ ลุนศักดิ์ และ นฤมล ช่างศรี. (2559). การสำรวจความรู้ทางคณิตศาสตร์สำหรับการสอนเรื่องเศษส่วน

  ของนักศึกษาครู. เอกสารหลังการประชุมวิชาการด้านคณิตศาสตรศึกษาครั้งที่ 2. มหาวิทยาลัย

  ทักษิณ จังหวัดสงขลา. 5-7 กุมภาพันธ์ 2559.

  Lunsak, C., Changsri, N. & Inprasitha, M. (2016). An Exploring of Pre-Service Teachers’

  Mathematical Knowledge for Teaching about Fraction. Proceeding of ICER 2016.

  Khon Kaen. Thailand. November 12-15, 2016.

  Lunsak, C., Changsri, N. & Inprasitha, M. (2016). Exploring Teachers’ Mathematical Knowledge

  for Teaching about Fractions in the Context of Lesson Study and Open Approach.

  Oral Presetntation at ICMA-MU 2016. Bangkok. Thailand. December 17-19, 2016.

  Lunsak, C., Changsri, N. & Inprasitha, M. (2017). An Exploring Teachers’ Mathematical

  Knowledge for Teaching Fractions. Poster Presentation at World Association of Lesson

  Studies (WALS) International Conference 2017. Nagoya. Japan. November23-27,2017

  Lunsak, C., Changsri, N. & Inprasitha, M. (2018). An Exploring Teachers’ Mathematical

  Knowledge for Teaching Fractions in the Context of Lesson Study and Open

  Approach. Poster Presentation atAPEC-Tsukuba International Conference 2018.

  Tokyo. Japan. Febuary7-10, 2018.