ขอประชาสัมพันธ์โครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ ครั้งที่ 1/2559

ขอประชาสัมพันธ์โครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ ครั้งที่ 1/2559 ตามที่มหาวิทาลัยขอนแก่นได้รับการประสานงานจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาถึงการจัดทำ "โครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์" ที่จะจัดขึ้นโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ในวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรง Centara Grand ราชประสงค์ กรุงเทพฯ รายละเอียดแนบ