ขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับข้อเสนอโครงการขอรับทุนวิจัยด้านพลังงานทดแทนชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2559

ขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับข้อเสนอโครงการขอรับทุนวิจัยด้านพลังงานทดแทนชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2559 ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม มีความประสงค์จะจัดสรรเงินทุนสนับสนุนการวิจัยด้านพลังงานทดแทนชุมชน ภายใต้โครงการวิจัยด้านพลังงานทดแทนชุนชน แก่อาจารย์ นักวิจัยภายในมหาวิทยาลัยนครพนม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้าคว้าและทำงานวิจัยด้านพลังงานทดแทนชุมชนร่วมกันระหว่างอาจารย์ นักวิจัย นิสิตนักศึกษา ชุมชน และหน่วยงานในพื้นที่ชุมชน รายละเอียดแนบ