ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรม หลักสูตรระยะสั้น ประจำปี 2559 จำนวน 21 หลักสูตร

ตามที่คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น ประจำปี 2559 จำนวน 21 หลักสูตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนทักษะและความสามารถด้านวิชการแก่บุคคลที่สนใจ รายละเอียดแนบ