ประชาสัมพันธ์การใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น ผ่านทางโฮมเพจของสำนักวิทยบริการ ที่ http://arc.npu.ac.th

ตามที่สำนักพิมพ์ Cengaga Learning ร่วมกับบริษัท คิโนะคูนิยะ บุ๊คสโตร์ (ประเทศไทย) จำกัด จะทำการเปิดให้มหาวิทยาลัย/สถาบัน จำนวน 78 แห่งภายใต้กำกับ/สังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเข้าทดลองใช้งานฐานข้อมูล Academic OneFile และ National Geographic Virtual Library รายละเอียดแนบ