ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดภาพวาดโครงการ "ปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน"

ด้วยกองทัพบก โดยกรมกิจการพลเรือนทหารบก ได้กำหนดจัดทำโครงการ "ปลูกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน" ซึ่งดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 5 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนและเสริมสร้างจิตสำนึกในความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมทั้งร่วมเป็นเครือข่ายในการขับเคลื่อนสังคมไทยให้มีความตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบของคนไทยในการปกป้องและเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ รายละเอียดแนบ